▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №26/27.05.2021 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Приемане на годишен доклад за осъществените читалищни дейности и годишен финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2020 година.
 
РЕШЕНИЕ №188
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 
По точка втора от дневния ред Приемане на годишен план за социалните услуги на Община Главиница за 2022 година.
  
РЕШЕНИЕ №189
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.38 от Закона за социалните услуги, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 Приема и утвърждава за реализация Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Главиница за 2022 г.
 
По точка трета от дневния редИзбор на Обществен съвет за социално подпомагане.
  
РЕШЕНИЕ №190
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.35 от Закон за социално подпомагане и  чл.52 от ППЗСП, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:       

   1. Освобождава Обществения съвет за социално подпомагане приет с Решение №70 от Протокол №9/ 29.04.2020 год. на Общински съвет – Главиница.

     2. Обществения съвет да се състои от 7 души както следва:

 Председател:
     Иванка ***** Сярова – Заместник-кмет „Социални дейности и образование”
 
   Членове:
       1)  Бирсен **** Исмаил – ст. специалист „Социални дейности“
       2)  Нуршен **** Мехмед – началник отдел „ИОХУСУ“ към ДСП гр. Тутракан
       3)  Алкин **** Юмер – Управител  на „КСУ за ЛПР и за ПЛУИ”  гр. Главиница
       4)  Мерлин **** Ниязи – Управител на „ЦНСТ за ДБУ”  с. Малък Преславец и „ЦСРИ“ с. Сокол
       5)  Севинч **** Шевкъ – Управител на ДСП гр. Главиница
       6)  Соня **** Петкова – Председател на ПКЗСД към ОбС – гр. Главиница

       3. Създава Обществен съвет за социално подпомагане, който оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражнява обществен контрол върху тяхното осъществаване.

 
 По точка четвърта от дневния ред Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 год.
  
РЕШЕНИЕ №191
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА  във връзка с чл.8, ал.9  от Закона за общинската собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., както следва:

2.1.3. Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ
2.1.3.2. Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10дка чрез търг:

Населено място

НТП

№ на имота

Категория

Площ

(дка)

Местност

Подлес

нива

57056.29.39

IV

16,004

Шарман

Черногор

нива

81075.4.206

III

11,445

Бензиностанцията

Осен

др. селищна територия

54078.18.173

III

26,198

НМИР

Долно Ряхово

нива

22798.13.169

VI

12,342

Турски лозя

Долно Ряхово

нива

22798.13.239

VI

10,019

Курията

Главиница

нива

15031.37.308

VI

17,409

Коджа Екинлик

Главиница

нива

15031.1.205

VI

14,678

Землище Главиница

2. Създава нова т.4, в раздел 2.1. Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14, 43 и 45 от Закона за общинската собственост към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., както следва:
2.1.4. Отдаване под наем на водоеми

Населено място

НТП

№ на имота

Площ

(дка)

Местност

Черногор

За друг вид водно течение

81075.8.520

21,975

Около Гората

3. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 
По точка пета от дневния редРазни
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт