▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №25/29.04.2021 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница (2021-2022).
 
РЕШЕНИЕ №178
На основание чл.21, ал.1, т.12 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.197, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  от Община Главиница (2021-2022).
 
По точка втора от дневния редПриемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и учениците от Община Главиница за 2021 г.
 
РЕШЕНИЕ №179
На основание чл.17, ал.1, т. 3, чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Главиница за 2021 г.
 
По точка трета от дневния редПриемане на план за действие на Община Главиница за 2021 година в изпълнение на Закона за младежта и Национална стратегия за младежта (2021-2031).
  
РЕШЕНИЕ №180
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за младежта, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 Приема Общински план за младежта за 2021 година.
 
 По точка четвърта от дневния ред Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.
 
РЕШЕНИЕ №181
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.
 
По точка пета от дневния редОпределяне начина на ползване на отделите, предвидени за сеч през 2021 год.
 
РЕШЕНИЕ №182
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2, от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1 и 3, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 66, ал.  2, т. 3, чл. 71, ал. 1, т. 4 и ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
         І. Определя начините на ползване на подотделите от горските територии - общинска собственост за календарната 2021 г., да се осъществят по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за Горите и чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
ІІ. Упълномощава Кмета на Общината, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  да  организира и проведе  търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за подотдели 33-с, 46-ж и 46-з, групирани в един обект с начални цени, както следва:
Обект №1
 

Отдел

Площ за сеч/ха/

Землище

Дървесен

вид

Категория

дървесина

Мярка

 

Коли-

чество

Цена

за 1 пл.м³ в

лв. без ДДС

Обща стойност в лв. без ДДС

46-ж

10,4 ха

с .Богданци

топола

едра

пл. м³

8

50,00

400,00

средна

пл. м³

272

36,00

9792,00

дребна

пл. м³

32

35,00

1120,00

дърва

пл. м³

369

34,00

12546,00

акация

средна

пл. м³

8

42,00

336,00

дребна

пл. м³

5

41,00

205,00

дърва

пл. м³

48

40,00

1920,00

Общо за отдела:

742

35,47

26319,00

33-с

7,4ха

с.Малък Преславец

акация

средна

пл. м³

85

42,00

3570,00

дребна

пл. м³

17

41,00

697,00

дърва

пл. м³

536

40,00

21440,00

Общо за отдела:

638

               40,29

25707,00

46-з

9,8 ха

с. Богданци

акация

средна

пл. м³

59

42,00

2478,00

дребна

пл. м³

22

41,00

902,00

дърва

пл. м³

700

40,00

28000,00

Общо за отдела:

781

40,18

31380,00

ОБЩО ЗА ОБЕКТА:

2161

38,60

83406,00

     
        ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината, при неявяване на кандидати за Обект №1 да намали началните цени еднократно с 10 %.
        ІV. Упълномощава Кмета на Общината, съгласно чл.112, ал.1, т.2 от Закона за Горите, чл.5, ал.1, т. 2 и чл.12, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  да  организира и проведе открит конкурс за възлагане добива на дървесина на подотделите, включени в годишния план за ползване за 2021 г., одобрен с Решение № 162/24.02.2021 г., с изключение на подотдели 33-с, 46-ж и 46-з.
        V. Определя продажбата на добитата дървесина от подотделите, включени в годишния план за ползване на дървесина за 2021 г., одобрен с Решение № 162/24.02.2021 г., с изключение на подотдели 33-с и 46-ж и 46-з,  да се осъществи по реда на  чл. 66, ал. 1, т. 2, чл. 66, ал. 2,  т. 3, чл. 71, ал. 1, т. 4 и чл. 71, ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
 
По точка шеста от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на УПИ по регулационния план на с. Стефан Караджа, община Главиница.
            
РЕШЕНИЕ №183
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34 ,ал.1,т.1 , ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 1. Дава съгласие да се продаде следният недвижим имот – частна общинска собственост представляващ: Урегулиран поземлен имот ХV-144,кв.15- с площ 1200 /хиляда и двеста / кв.м. по регулационния план на с.Стефан Караджа, Скица №66/09.03.2021 г., АЧОС №1711/13.12.2005г.
  2. Определя пазарна цена, въз основа на изготвени пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва :

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Урегулиран поземлен имот ХV-144,кв.15- с площ 1200 /хиляда и двеста / кв.м. по регулационния план на с.Стефан Караджа, Скица №66/09.03.2021 г., АЧОС №1711/13.12.2005г.

4 878,00

 3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаният имот.
 
По точка седма от дневния ред Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 год.
  
РЕШЕНИЕ №184
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.8 ал.9  от Закона за общинската собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:             
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., както следва:
2.1. Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14, 43 и 45 от Закона за общинската собственост
2.1.1. Отдаване под наем на сгради и части от сгради

И м о т

Площ

(кв.м.)

Етаж 1:здравна служба – кабинети -3 бр.,представляващи част от „Комбинирана сграда – двуетажна масивна сграда“със застроена площ от 350 кв.м,АПОС №174/26.02.2001 г.

35

2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет - Главиница допуска предварително изпълнение на Решението за да се защитят особено важни обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
 По точка осма от дневния ред - Промяна на членския внос на Община Главиница в качеството и на член в МИРГ "Главиница - Тутракан - Сливо поле".
  
РЕШЕНИЕ №185
На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
      Определя размер на годишният членски внос на Община Главиница в МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ в размер на 1 000,00 лв.
 
По точка девета от дневния ред – Относно отстраняване на явна фактическа грешка в т.4 от Решение  №176 / Протокол №24/14.04.2021 г.
 
РЕШЕНИЕ №186
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал. 1 т.9 от ЗМСМА и чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
Изменя т.4 от Решение №176/14.04.2021 г. както следва: След удовлетворяване на кредиторите и съгласно крайния баланс, приема останалото имущество – ДМА, което е разпределено и предадено на  Община Главиница.
      
По точка десета от дневния ред  - Отдаване под наем на части от общински недвижим имот за здравни услуги.
 
РЕШЕНИЕ №187
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6,ал.7  от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 години на три броя здравни кабинети от етаж 1, с обща  площ от 35 /тридесет и пет/ кв. м., които представляват части от общински недвижим имот – „Комбинирана сграда“ –двуетажна масивна сграда със застроена площ от 350 кв.м,с местонахождение в с. Дичево, общ. Главиница, съгласно АПОС №174/26.02.2001г.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем по т.1 от настоящето решение, с ЕТ „д-р Светлан Христов АИППМП“, ЕИК 116507718, със седалище и адрес на управление – гр. Лозница, ул. Дружба №35,община Лозница, област Разград, по цени съгласно Тарифа, утвърдена с решение на ОбС – Главиница, възлизаща на 21 /двадесет и един / лв. ( с ДДС) годишна вноска за здравни услуги.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет - Главиница допуска предварително изпълнение на Решението за да се защитят особено важни обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
По точка единадесета от дневния ред – Разни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                                                   Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                              /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт