▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №24/14.04.2021 ГОДИНА
 
  
По точка първа от дневния ред – Приключване на открито производство по ликвидация на „Общински превози“ ЕООД в ликвидация, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 14.08.2020 год.
             
РЕШЕНИЕ №176
На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.147, ал.2, чл.154, ал.1, т.2, чл.156, ал.1 и глава XVII „Ликвидация“ от Търговския закон, чл.12, ал.1, т.18 от Наредба №29 за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Главиница в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност на Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.147, ал.2, чл.154, ал.1, т.2, чл.156, ал.1 и глава XVII „Ликвидация“ от Търговския закон, чл.12, ал.1, т.18 от Наредба №29 за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Главиница в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност на Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Приемане на Годишен счетоводен баланс за 2020 год. на „Общински превози“ ЕООД в ликвидация.
2. Приема крайния счетоводен баланс на „Общински превози“ ЕООД в ликвидация към 08.04.2021 год.
3. Приема:
     3.1. Пояснителен доклад към крайния баланс на „Общински превози“ ЕООД в ликвидация към 08.04.2021 год.;
      3.2. Отчет на ликвидатора;
   3.3 Разпределителен протокол за останалото имущество на баланс на „Общински превози“ ЕООД в ликвидация към 08.04.2021 год.
      3.4. Доклад на Емил Маргаритов, счетоводител – за извършване на счетоводното отчитане и изготвяне на ГФО.
4. След удовлетворяване на кредиторите и съгласно крайния баланс, приема останалото имущество – ДМА, което е разпределено и предадено на едноличният собственик на капитала - Общински съвет Главиница.
5. Задължава ликвидатора, след изпълнение на т.3 да извърши необходимите действия за заличаване на дружеството в АВ – Търговски регистър.
6. След изпълнение на задълженията по т.3 и т.4 освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството aдв. Венцислав Ников Маринов.
7. Възлага на Кмета на Общината да назначи 3 членна комисия за приемане на офис - оборудването на „Общински превози“ ЕООД.
8. На основание чл.60 от АПК, Общински съвет Главиница допуска предварително изпълнение на Решението.
 
 По точка втора от дневния ред - Издаване на Запис на заповед от Oбщина Главиница в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за календарната  2021 г. към Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”,  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от oбщностите местно развитие № РД 50–34 от 20.04.2018 г., Допълнително Споразумение № РД 50–34 от   29.11.2018 г., Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 19.08.2019 г. и Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 20.09.2020 г., сключено между „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и Министерството на земеделието храните и горите.
 
РЕШЕНИЕ №177
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,  чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3, 4, 6 и 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка              19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от oбщностите местно развитие № РД 50 - 34 от 20.04.2018 г.,  Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 29.11.2018 г., Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 19.08.2019 г. и Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 20.09.2020 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра 
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Главиница да подпише Запис на заповед  /Приложение №1/, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” в размер на 55 704 лв. /петдесет и пет хиляди, седемстотин и четири лева/, което е 67 % от  83 140.30 лв. /осемдесет и три хиляди, сто и четиридесет лева и тридесет стотинки/ за обезпечаване на 100 % от стойността на авансовото плащане  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 - 34 от 20.04.2018 г., сключено между Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и Министерство на земеделието и храните по подмярка 9.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” за календарната 2021 г.
2. Възлага на Кмета на Община Главиница да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане в размер на 55 704 лв. /петдесет и пет хиляди, седемстотин и четири лева/, по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от oбщностите местно развитие № РД 50 - 34 от 20.04.2018 г., сключено между Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и Министерство на земеделието и храните за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” за календарната 2021 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”.
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                                                         Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                     /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт