▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №23/31.03.2021 ГОДИНА
  
По точка първа от дневния ред – Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Главиница (2014-2020 г.) за 2020 година.
 
РЕШЕНИЕ №166
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.23, т.4, и чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и параграф 37 към Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за регионално развитие, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Главиница за 2020 година.
2. Възлага на Кмета да предостави настоящото решение и Годишния доклад на председателя на Областния съвет за развитие град Силистра.
Приложение: Проект на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Главиница (2014-2020г.) за 2020 година.
 
По точка втора от дневния редОтчет за 2020 г. за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на Община Главиница за 2017 г. – 2020 г.“
  
РЕШЕНИЕ №167
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.9 от ЗУО, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:         
 Приема отчет за 2020 год. за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на Община Главиница за 2017 г. – 2020 г.“, съгласно Приложение №1.
 
По точка трета от дневния редОбсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на Община Главиница 2021-2027 г. /ПИРО/.
 
РЕШЕНИЕ №168
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.13, ал.4 и ал.5 и чл.24, ал.1 от Закона за регионалното развитие, чл.21, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие,  Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:         
 1. На основание на чл. 13, ал. 4 и чл. 24, т. 1 от Закона за регионално развитие, приема Плана за интегрирано развитие на община Главиница за периода 2021- 2027 г.
2. На основание на чл. 13, ал. 5 от ЗРР задължава кмета да представи ПИРО на община Главиница пред областния съвет за развитие на област Силистра в срок до три месеца от неговото приемане от общинския съвет.
3. На основание на Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г. ПИРО на Главиница и решението на общинския съвет за неговото приемане да се публикуват на сайта на община Главиница, както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.
         
          Приложение: План за интегрирано развитие на Община Главиница
 
 По точка четвърта от дневния ред Изменение на тарифа за определяне на месечен наем за 1 /един/ кв. м. при предоставяне на помещения и терени по Наредба №3 за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №169
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 24, ал. 3 на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:         
 1. Изменя Тарифа за определяне на месечен наем за 1 /един/ кв.м при предоставяне на помещения и терени по Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница, като заличава т. 2 и т. 6 към дейност III. „Услуги и производство“.
2.1. Приема Тарифа за определяне на годишна наемна цена на 1/един / кв. м при предоставяне на помещения за здравни дейности по Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница, както следва:

№ по ред

Вид дейност

З О Н И

ПЪРВА

ВТОРА

ТРЕТА

1.

Здравна

1,00

0,80

0,60

където зоните са посочени в Тарифата за определяне на месечен наем за 1 /един/ кв.м при предоставяне на помещения и терени по Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница.
2.2. Определя месечната наемна цена за 1 кв. м./лева при предоставяне на помещения и терени за политически партии и организации, както следва:

№ по ред

Вид дейност

З О Н И

ПЪРВА

ВТОРА

ТРЕТА

VI. Политически партии и организации

0,00

0,00

0,00

3. Възлага на Кмета на община Главиница да сключи нови 5 годишни договори за отдаване на общински помещения за вид дейност „Здравна“ с всички сегашни наематели, съгласно т. 2 от настоящето решение, считано от 01.01.2021 г.

Приложение:
Тарифа за определяне на месечен наем за 1 /един/ кв.м при предоставяне на помещения и терени по Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница.
 
По точка пета от дневния редПриемане на нова Наредба №21 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Главиница.
  
РЕШЕНИЕ №170
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл.76, ал.3 и чл.78, ал.3 от АПК и чл.133, ал.1 от ЗВМД, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:         
1. Отменя Наредба №21 за реда и условията при отглеждане на животни на територията на Община Главиница, приета с Решение №306 по Протокол №34/29.11.2017 год.
 
По точка шеста от дневния редРазрешение за изработване на проект за  изменение на план за улична регулация от О.Т 50.до 57 в кв. 5 по регулационния план на с.Зебил, общ. Главиница
           
РЕШЕНИЕ №171
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от ЗУТ,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:         
1. Разрешава изработване на проект за  изменение на /ПУР/ план за улична регулация от О.Т50 до ОТ 57 в кв.5 по регулационния план на с.Зебил, общ. Главиница.
2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУР, подробно описан в т.1 от решението.
3. На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община-Главиница.
4. На осн. чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
По точка седма от дневния ред Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за продажба и утвърждаване на пазарна цена на общински поземлен имот в землището на с. Ножарево.
 
РЕШЕНИЕ №172
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал.4, т. 2  от Закона за общинската собственост, по аналогия с чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 34 ,ал. 1, т. 9 и чл. 40, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:         
 1. Променя характера от публична общинска собственост на частна общинска собственост на частта с площ 518 /петстотин и осемнадесет/ кв. м., от общински поземлен имот с  идентификатор №52338.101.9 (петдесет и две хиляди триста тридесет и осем, точка, сто и едно, точка, девет) по кадастралната карта на с. Ножарево.

2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с „Агро – Еюб“ ООД за продажба на част от общински поземлен имот с идентификатор №52338.101.9 (петдесет и две хиляди триста тридесет и осем, точка, сто и едно, точка, девет) по кадастралната карта на с. Ножарево, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път”, находящ се в местността „Чепере”, с площ около 518 (петстотин и осемнадесет) кв. м, която да се обедини със собствените му поземлени имоти с идентификатори № 52338.101.10, 52338.101.12, 52338.101.13, 52338.101.14 и 52338.101.15, всички с начин на трайно ползване „За стопански двор”, на цена от 1, 60 лв. (един лев и 60 ст.)/ кв. м.

3. Разрешава изработването на подробния устройствен план на територията включваща в частта от поземлен имот с идентификатор № 52338.101.9, придадена към поземлени имоти с идентификатори № 52338.101.10, 52338.101.12, 52338.101.13, 52338.101.14 и 52338.101.15.

 
 По точка осма от дневния ред Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на УПИ по регулационния план на с. Звенимир, община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №173
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34 ,ал.1,т.1 , ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:         
 1. Дава съгласие да се продаде следния недвижим имот – частна общинска собственост представляващ : Урегулиран поземлен имот VII-116, кв.13 с площ 1,082 /хиляда осемдесет и два /кв.м. по регулационния план на с. Звенимир, Скица №39/08.02.2021 г. ,АЧОС №39/9.5.2001г.  
 2. Определя пазарна цена, въз основа на изготвени пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва:

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Урегулиран поземлен имот VII-116,кв.13- с площ 1,082 /хиляда осемдесет и два /кв.м. по регулационния план на с. Звенимир, Скица №39/08.02.2021 г. , АЧОС №39/9.5.2001г.

2 785,00

3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на гореописаният имот.

По точка девета от дневния ред
– Отмяна на решение №142/23.12.2020 год. и изменение на решение №372/31.05.2018 год. на Общински съвет - Главиница
 
РЕШЕНИЕ №174
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23, ал.2 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Отменя решение №142 от протокол №19/23.12.2020 год. на Общински съвет Главиница.
2. Изменя решение №372 от протокол №42/31.05.2018 год. на Общински съвет Главиница, като подточка 3.2 се изменя със следния текст: „Дава съгласие използването на моторно превозно средство, по т.3 от настоящото решение, да се обезпечи с дизелово гориво за сметка на община Главиница, в количество 120/сто и двадесет / литра на месец.
3. Възлага на Кмета на Община Главиница да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.
 
По точка десета от дневния ред  - Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект BG05M9ОP001-6.002-0059 „Патронажна грижа + в община Главиница“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-6.002 – Патронажна грижа +, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
 
РЕШЕНИЕ №175
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Решение на ЕК за  УОИИ от 20 декември 2011г, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:         
1. Дава съгласие Община Главиница да изпълнява самостоятелно услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по Проект BG05M9OP001-6.002-0059 „Патронажна грижа + в община Главиница”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
2. Упълномощава Кмета на Община Главиница да издаде Заповед / Акт за възлагане на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, на Дирекция „Стопанско управление и хуманитарни дейности“ към Община Главиница, като Услуга от общ икономически интерес, за срок до приключване предоставянето на услугата „Патронажна грижа+” считано от 01.04.2021г.
3. Възлага на Кмета на Община Главиница да утвърди Вътрешни правила по предоставяне на услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, съдържащи всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ.
4. Услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ , финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. да се ползва от потребителите без заплащане на такса.
 
По точка единадесета от дневния ред – Разни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                                                      Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                   /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт