▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №18/26.11.2020 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020 год.
 
РЕШЕНИЕ №126
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
      1. Приема актуализацията на поименния списък за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2020г., собствени средства и други средства в размер на 2 285 804лв. в частта бюджетни средства или 4 841 481лв. общо бюджетни средства и средства от ЕСФ, съгласно Приложение №1, както следва:
 
 • Увеличава §10-30 Текущ ремонт
 • Увеличава разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА“                                                 + 13 671 лв.
 • Увеличава разходен §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“        + 7 929 лв.
 • Намалява разходен §53-00 „Придобиване на нематериални ДА“                                  - 21 600лв.
      2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.
                                                                                  
По точка втора от дневния редКандидатстване по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 "Детски кътове" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
 
РЕШЕНИЕ №127
На основание на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
   1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства самостоятелно с проектно предложение по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
    2. Предоставя безвъзмездно помещение на втори етаж в сграда – АКТ № 3014/ 23.04.2012г. за частна общинска собственост на Община Главиница с адрес - гр.Главиница,  ул.Оборище № 45 за срок съгласно изискванията по процедурата на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

По точка трета от дневния редДопълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год.
 РЕШЕНИЕ №128
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА,  във връзка с чл.8, ал.9,  от Закона за общинската собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., както следва:
 • В раздел 2.1. Отдаване под наем на имоти и вещи по чл. 14, 43 и 45 от Закона за общинската собственост
     т.2.1.1. Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения.

имот

Площ/м2

„БОЛНИЦА“/ЗДРАВНА СЛУЖБА/-двуетажна масивна сграда в с.Зафирово, АЧОС №148/06.06.2000 г.

320

      т.2.1.3.2. Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10дка на търг:

землище

имот №

местност

НТП

категория

площ/ дка

Зафирово

30377.10.22

Амзова Курия

Овощна градина

III,VI

50,002

В раздел 2.2. Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
      т.2.2.1. Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

И м о т

Площ

(кв.м.)

Урегулиран поземлен имот VII-186,кв.13 - незастроен, по регулационния план на с. Осен, АЧОС №1132/16.03.2004г.

1120

Урегулиран поземлен имот X-общ.,кв.5 – незастроен по регулационния план на с. Сокол, АЧОС №503/07.02.2003г.

1820

Урегулиран поземлен имот IX-общ.,кв.5 - незастроен, по регулационния план на с. Сокол, АЧОС №502/07.02.2003г.

1885

2. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

 

По точка четвърта от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на УПИ по регулационния план на с. Ст. Караджа, община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №129
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34 ,ал.1,т.1 , ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
          1. Дава съгласие да се продаде следния недвижим имот – частна общинска собственост представляващ: урегулиран поземлен имот VII-407,кв.14 - незастроен с площ 1113/хиляда сто и тринадесет/ кв.м по регулационния план на с. Ст. Караджа, АЧОС №2139/25.03.2008г.
          2. Определя пазарна цена, въз основа на изготвени пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва:   

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Урегулиран поземлен имот VII-407,кв.14 - незастроен с площ 1113/хиляда сто и тринадесет/ кв.м по регулационния план на с. Ст. Караджа, АЧОС №2139/25.03.2008г.

4763,60

          3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаният имот.
 
По точка пета от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на общински поземлен имот в землището на с. Падина, община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №130
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34 ,ал.1,т.1 , ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
      1. Дава съгласие да се продаде следния недвижим имот – частна общинска собственост представляващ: поземлен имот с идентификатор 55138.14.170 /идентичен с имот 030017/, с площ 9577 /девет хиляди петстотин седемдесет и седем/ кв.м, трета категория в землището на с.Падина, община Главиница ,местност „Мера“, с начин на трайно ползване – друга селищна територия, АЧОС №3365/11.05.2015 год.
           2. Определя пазарна цена, въз основа на изготвени пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва:

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Поземлен имот с идентификатор 55138.14.170/идентичен с имот 030017/,с площ 9577/девет хиляди петстотин седемдесет и седем/ кв.м ,трета категория в землището на с.Падина ,община Главиница, местност „Мера“, с начин на трайно ползване –друга селищна територия , АЧОС №3365/11.05.2015г.

16 084,50

           3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаният имот.
 
По точка шеста от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на УПИ по регулационния план на с. Осен, с. Сокол и гр. Главиница, община Главиница.
 
 РЕШЕНИЕ №131
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34 ,ал.1,т.1 , ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:

        1. Дава съгласие да се продадат следните недвижими имоти – частна общинска собственост представляващи :

 • Урегулиран поземлен имот VII-186,кв.13 - незастроен, с площ 1120/хиляда сто и двадесет/ кв.м по регулационния план на с. Осен, АЧОС №1132/16.03.2004г.
 • Урегулиран поземлен имот X-общ.,кв.5 – незастроен, с площ 1820 /хиляда осемстотин и двадесет/ кв.м по регулационния план на с. Сокол, АЧОС №503/07.02.2003г.
 • Урегулиран поземлен имот IX-общ.,кв.5 - незастроен, с площ 1885/хиляда осемстотин осемдесет и пет/ кв.м по регулационния план на с. Сокол, АЧОС №502/07.02.2003г.
 • Поземлен имот с идентификатор 15031.501.1023 с площ от 998 кв.м. по АЧОС№1595/25.04.2005г и 1003 кв.м.,по скица в землището на гр.Главиница идентичен с номер по предходен план : УПИ II-315,квартал 40,парцел 2.
           2. Определя пазарна цена, въз основа на изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител, както следва:
      

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Урегулиран поземлен имот VII-186,кв.13 - незастроен, с площ 1120/хиляда сто и двадесет/ кв.м по регулационния план на с. Осен, АЧОС №1132/16.03.2004г.

2548,60

Урегулиран поземлен имот X-общ.,кв.5 – незастроен, с площ 1820 /хиляда осемстотин и двадесет/ кв.м по регулационния план на с. Сокол, АЧОС №503/07.02.2003г.

4141,40

Урегулиран поземлен имот IX-общ.,кв.5 - незастроен, с площ 1885/хиляда осемстотин осемдесет и пет/ кв.м по регулационния план на с. Сокол, АЧОС №502/07.02.2003г.

4289,30

Поземлен имот с идентификатор 15031.501.1023 с площ от 998 кв.м. по АЧОС№1595/25.04.2005г и 1003 кв.м.,по скица в землището на гр.Главиница идентичен с номер по предходен план : УПИ II-315,квартал 40,парцел 2.

4139,50

            3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаният имот.

  

По точка седма от дневния редОтдаване под наем на части от общински недвижим имот за стоматологични услуги.
 
РЕШЕНИЕ №132
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6  от ЗОС и чл.21 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
            1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 години на зъболекарски кабинет с площ от 12,6 кв.м и чакалня с площ от 12,6 кв.м, които представляват части от имот с местонахождение в с.Зафирово, общ.Главиница, квартал 39, парцел XXV, пл. №449,  съгласно АЧОС №148/06.06.2000 г.
            2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем по т.1 от настоящето решение, с  фирма  ”АИППМПДМ д-р Й. Халил“ ЕООД, ЕИК 206279562, управител Йозлем **** Халил, адрес: с. ********, ул. "*****" №*, общ.Главиница, обл.Силистра, по цени, съгласно Тарифа, утвърдена с решение на ОбС –Главиница, възлизаща на 20,16 /двадесет лева и 16ст./ лв. ( с ДДС)  на месец за стоматологични услуги.
   
По точка осма от дневния редОтдаване под наем на общински имоти с НТП - "полски пътища" в землищата на община Главиница за стопанската 2020-2021 година.
 
 РЕШЕНИЕ №133
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл. 37в от ЗСПЗЗ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
        1. Дава съгласие Кмета на община Главиница да сключи договори за наем за стопанската 2020-2021година за имоти с НТП „Полски пътища” /нефункциониращи като такива/, с техните ползватели съгласно подписани споразумения за ползване на земеделски земи по прилагане на чл.37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ и Глава седма - „Ползване на земеделските земи” от ППЗСПЗЗ.
        2. Определя наемна цена в размер на средно рентно плащане /Приложение №1/ за всяко землище на територията на община Главиница.
        3. В договорите за наем изрично да се посочи, че ползвателят, на който се предоставят за ползване полските пътища е длъжен да осигури достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година. Към всеки договор да се представи приложение със списък на ползватели заявили ползване на имотите в реални граници от конкретното землище.
        4. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия по изпълнението.
 
По точка девета от дневния редАдминистриране на открито производство по ликвидация на "ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 14.08.2020 г.
 
РЕШЕНИЕ №134
На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.147, ал.2, чл.154, ал.1, т.2, чл.156, ал.1 и чл.270, ал.2 от Търговския закон, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
     1. Приема съставения начален баланс и доклад от адв. Венцислав Маринов – ликвидатор на „Общински превози“ в ликвидация ЕООД, който е неразделна част от Докладна записка с вх. №ОбС-06-96 от 05.10.2020 г.
        2. Във връзка с предоставения Доклад за финансово-икономическото състояние на дружеството към датата на обявяване на ликвидация – 14.08.2020 г., Общинския съвет – Главиница, приема сумата от Неразпределената печалба от минали години в размер на 57 755,23 лв. да се разпредели в непокрити загуби от минали години – 15 998,95 лв. и загуба от текущата година (2019) в размер на 30 722,70 лв.. Като краен вариант ще се получи текуща печалба към 14.08.2020 год. в размер на 11 033,58 лв. Тази сума ще се покрие от очертаващата се загуба към 31.12.2020 год.
 
По точка десета от дневния ред – Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2020 година, като част от договора с Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра (АВиК).
 
РЕШЕНИЕ №135
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, и в съответствие с указания дадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройство с изх.  №91.00.87/13.10.2017 год, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:

          I. Приема и одобрява   следните инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2020 г. в публични активи на Община Главиница: 

Пор.№

Местоположение на актива

Участък

Наименование на актива

Обща стойност, лв

1

с. Малък Преславец, ул."Плиска"

Водопровод етернитов Ф80-250 м

СК DN80, ул."Плиска", с. Малък Преславец, водопровод етернитов Ф80-250 м, инв.№ 011238

529.96

2

гр.Главиница, ПСОВ

ПСОВ Главиница изход

Разходомер изход МИР DN80
7ME6520-3МС13-2LA1, ПСОВ Главиница

5,812.39

3

 с.Ножарево

 с.Ножарево, ул."Първа"

Пожарен хидрант надземен 70/80, ул."Първа",улична мрежа етернит Ф80-1053 м инв.011514, с.Ножарево

1,432.52

4

с. Сокол

СК1/71 СОКОЛ

Помпа сондажна SAER S151A/12, СК1/71 Сокол

10,003.67

5

с. Сокол

СК1/71 СОКОЛ

Водопровод напорен ПС Сокол - СК1/71 Сокол

1,851.17

6

с. Калугерене

с. Калугерене

Реконструкция на Водопровод етернитов Ф125-1441 м, ул."Пета", с. Калугерене, инв.№011522

12,229.86

7

с.Осен

с.Осен, вход насено място

Пожарен хидрант надземен 70/80, вход населено място, улична мрежа Ф80-210 м, инв.№011448 с.Осен

987.90

8

с. Зафирово

с.Зафирово

Водомер DN100 ТК СК2/85 Зафирово

705.64

9

с. Звенимир

с. Звенимир ТК Звенимир

Водомер DN100 В-ТК ЗВЕНИМИР

4,477.86

10

с. Звенимир

с. Звенимир ТК Звенимир

Реконструкция на улична мрежа етернит Ф100-285 м, инв.№011371, с. Звенимир

7,142.36

11

с. Звенимир

с. Звенимир ТК Звенимир

Помпа диафрагмена, дозираща ТК Звенимир
DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-31I001FG

1,023.01

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ

46,196.34

         II. Извършените инвестиции от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2020 г. в публични активи на Община Главиница да преминат  в управление на Асоциацията по ВиК, на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра.
      III. Възлага на кмета на Община Главиница да изисква от „В и К“ ООД гр. Силистра разчет за постъпилите приходи и направените разходи на територия на Община Главиница, през 2020 година.

 

По точка единадесета от дневния ред – Разни
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:            /п/                                                                                               Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт