▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №16/16.10.2020 ГОДИНА
 
 
 
По точка първа от дневния ред – Поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг по четири обособени позиции.
 
РЕШЕНИЕ №116
На основание чл.21, ал.1, т.10 и при спазване правилата на чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4 т.1, чл.13, чл.14, чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг, чл.32 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет - Главиница, област Силистра
 РЕШИ:
 • Дава съгласие Община Главиница да поеме дългосрочен общински дълг във връзка с придобиване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на община Главиница, при следните параметри:
 • Цел - закупуване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на община Главиница;
 • Максимален размер на дълга – 75 000.00 (седемдесет и пет хиляди) лева, с вкл. ДДС;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;
 • Срок на погасяване – до 36 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
 • Условия на погасяване:
- Авансова вноска - не повече от 30 % от цената на актива;
 - погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
- остатъчна стойност – не повече от 15% от стойността на актива.
 • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
 • фиксирана годишна лихва в размер не повече от 3,0% за целия период на лизинга;
 • еднократни съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) – суми, неформиращи дълг съгласно договора;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
 • Дава съгласие Община Главиница да поеме дългосрочен общински дълг във връзка с придобиване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница, при следните параметри:
 • Цел - закупуване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница;
 • Максимален размер на дълга – 25 400.00 (двадесет и пет хиляди и четиристотин) лева, с вкл. ДДС;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;
 • Срок на погасяване – до 36 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
 • Условия на погасяване:
- Авансова вноска - не повече от 30 % от цената на актива;
 - погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
- остатъчна стойност – не повече от 15% от стойността на актива.
 • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
 • фиксирана годишна лихва в размер не повече от 3,0% за целия период на лизинга;
 • еднократни съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) – суми, неформиращи дълг съгласно договора;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
 • Дава съгласие Община Главиница да поеме дългосрочен общински дълг във връзка с придобиване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница, при следните параметри:
 • Цел - закупуване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница;
 • Максимален размер на дълга – 27 500.00 (двадесет и седем хиляди и петстотин) лева, с вкл. ДДС;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;
 • Срок на погасяване – до 36 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
 • Условия на погасяване:
- Авансова вноска - не повече от 30 % от цената на актива;
 - погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
- остатъчна стойност – не повече от 15% от стойността на актива.
 • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
 • фиксирана годишна лихва в размер не повече от 3,0% за целия период на лизинга;
 • еднократни съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) – суми, неформиращи дълг съгласно договора;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
 • Дава съгласие Община Главиница да поеме дългосрочен общински дълг във връзка с придобиване на един брой трактор за обезпечаване дейността на ОП „Общински имоти и комунални дейности“ гр. Главиница, при следните параметри:
 • Цел - закупуване на един брой трактор за обезпечаване дейността на ОП „Общински имоти и комунални дейности“ гр. Главиница;
 • Максимален размер на дълга – 93 600.00 (деветдесет и три хиляди и шестстотин) лева, с вкл. ДДС;
 • Валута на дълга – EUR;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;
 • Срок на погасяване – до 60 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
 • Условия на погасяване:
- Авансова вноска - не повече от 15% от цената на актива;
 - погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
- остатъчна стойност – не повече от 10% от стойността на актива.
 • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
 • фиксирана годишна лихва в размер не повече от 2% за целия период на лизинга;
 • еднократни съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) – суми, неформиращи дълг съгласно договора;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
 • Възлага и делегира права на кмета на Община Главиница да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки, съобразно прогнозната стойност за избор на лизингодател/и, който да предостави финансов лизинг на Община Главиница при одобрените от Общински съвет параметри.
 
По точка втора от дневния редОдобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на Община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №117
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.6 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, област Силистра
РЕШИ:
1. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Главиница, съгласно Приложение №1.
2. Одобрява прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023г. на община Главиница, съгласно Приложение №2.
  
По точка трета от дневния редОпределяне на представител на Община Главиница в заседание на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от "В и К" ООД - гр. Силистра.
 
РЕШЕНИЕ №118
На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, 5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет - Главиница, област Силистра
РЕШИ: 
I. Определя за представител на Община Главиница в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 10.11.2020 г. от 11.00 часа., да бъде  Кмета на Община Главиница, при следния  дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2021 г., в размер на 22 000.00 лв.,съгласно чл.20,ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн. ДВ., бр.66 от 8 август 2014 г.) -  „ЗА”;
2. Други - При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.
II. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично, за представител на Община Главиница в заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, Силистра, на 10.11.2020 г. от 11.00 часа., да бъде г-жа Сюзан Хасан - заместник  кмет на Община Главиница.
 
По точка четвърта от дневния редПредложение за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка през учебната 2020/2021 година на 4-годишните деца от община Главиница до края на 2020 година.
 
РЕШЕНИЕ №119
На основание чл.17, ал.1, т.3  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, област Силистра
 РЕШИ:
1. Въвежда  задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница през учебната 2020/2021 година на територията на община Главиница, считано от 01.11.2020 год.
2. Възлага на кмета на община Главиница да осигури необходимите условия съгласно  изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница.
3. Възлага на кмета на община Главиница да изпрати Решението до МОН с оглед осигуряване на необходимото финансиране.
 
По точка пета от дневния редДопълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 год.
 
РЕШЕНИЕ №120
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.8 ал.9,  от Закона за общинската собственост, Общинският съвет - Главиница, област Силистра
РЕШИ:
1. Допълва т. 2.1.2.”Отдаване под наем на УПИ по населени места от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.“ със следния текст:
 
 

Бащино

2

XV

1032  

Бащино

4

I-21

810  

Бащино

4

II-20

1188  

Бащино

4

III-20

700  

Бащино

4

V-24

987  

Бащино

4

VIII-25

720  

Бащино

8

XIX - 33

1600  

Бащино

4 А

IX-28

1260  

Бащино

VII - 26

966  

Бащино

3

XII-9

1155  

Бащино

4

II-22

1240  

Бащино

8

XIV-общ.

585  

Бащино

9

IV

580  

Бащино

4A

VI-26

900  

Бащино

11

III

1015  

Бащино

12

I-90

1020

Всичко:

16913

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Богданци

6

спортен терен

36949

Богданци

10

XXVI-общ.

960

Богданци

11

VIII-общ.

1400

Богданци

20

IX-203

1140

Богданци

20

V-204

1320

Богданци

20

VI-203

1404

Богданци

20

Нерегулиран I-общ.

1000

Богданци

21

IX-230

1140

Богданци

23

VIII-257

940

Богданци

23

X-256

1225

Богданци

11a

озеленяване

1620

Богданци

4

IX-96

1473

Богданци

4

XII-131

1170

Богданци

18

XIX-220

950

Богданци

18

XXI-220

1000

Богданци

21

VIII-230

896

Богданци

21

XI-231

960

Богданци

21

XII-231

918

Богданци

23

V-253

1134

Богданци

23

VII-257

1320

Богданци

23

IV-253

1224

Всичко:

60143

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Вълкан

1

озеленителен пояс

 8400

Вълкан

2

озеленителен пояс

 5700 

Вълкан

2

XXI

1100

Вълкан

2

XX

1100

Вълкан

2

озеленителен пояс

7500

Вълкан

4

ХХIV-общ.

1218

Вълкан

5

I

1130

Вълкан

5

III

345

Вълкан

7

XII-общ.

1350

Вълкан

1

XX

1180

Вълкан

5

II-29

590

Вълкан

4

I-87

15776

Всичко:

45389

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Дичево

3

VI-46

2200

Дичево

3

X-15

946

Дичево

5

XIII-общ.

877

Дичево

7

IV-общ.

1358

Дичево

17

V-188

1020

Дичево

17

III-188

1060

Дичево

17

I-188

1567

Дичево

17

IV-188

1250

Дичево

24

VI-118

770

Дичево

25

извън регулация

6425

Дичево

27

III-151

946

Дичево

17

II-188

1060

Дичево

2

X-11

946

Дичево

2

XIII-9

946

Дичево

2

I-39

946

Дичево

5

V-49

946

Дичево

5

XIV-общ.

946

Дичево

5

VI-общ.

946

Дичево

5

X-52

1081

Дичево

7

II-общ.

946

Дичево

9

XII-35

1127

Всичко:

28309

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Д. Ряхово

2

V-19

930

Д. Ряхово

3

III-общ.

1170

Д. Ряхово

11

VII-337

1512

Д. Ряхово

22

озеленяване

30000

Д. Ряхово

1

III-13

1420

Д. Ряхово

1

IV-общ.

1450

Д. Ряхово

2

III-18

1225

Д. Ряхово

2

VI-20

1000

Д. Ряхово

2

VIII-общ.

1320

Д. Ряхово

2

VII-20

1400

Д. Ряхово

3

I-23

1350

Д. Ряхово

3

IV-общ.

1020

Д. Ряхово

3

VI-общ.

1010

Д. Ряхово

3

V-общ.

900

Д.Ряхово

9

XXXII-203

880

Д. Ряхово

11

III-340

1790

Д. Ряхово

11

IV-399

1510

Д. Ряхово

11

V-338

1480

Д. Ряхово

11

VI-338

1350

Д. Ряхово

17

VIII-240

1050

Д. Ряхово

17

XXXVII-257

1395

Д. Ряхово

20

X-46

1070

Д. Ряхово

21

XIV-30

1485

Всичко:

57717

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Зарица

2

III

1638

Зарица

7

I

2000

Зарица

7

II

1650

Зарица

8

II

1457

Зарица

8

IV

1740

Зарица

8

IX

1552

Зарица

8

VI

1740

Зарица

9

I

860

Зарица

9

IX

2100

Зарица

9

X

2923

Зарица

9

XI

1464

Зарица

9

XIII

1785

Зарица

22

VIII

1630

Всичко:

22539

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Зафирово

2

XI-53

1480

Зафирово

2

XIV-53

990

Зафирово

2

XXV-52

29 000

Зафирово

8

XV-98

1400

Зафирово

8

XVI-98

1400

Зафирово

14

VIII-277

870

Зафирово

22

III-101

6 400

Зафирово

22

IV-101

4 600

Зафирово

23

II-393

1260

Зафирово

23

III-393

1260

Зафирово

24

XIX-393

1310

Зафирово

24

XVII-393

1320

Зафирово

24

XVIII-393

1620

Зафирово

25

I-329

1150

Зафирово

34

I-общ.

2485

Зафирово

39

635

18000

Зафирово

39

III-635

700

Зафирово

39

IV-635

700

Зафирово

39

IX-635

750

Зафирово

39

V-456

720

Зафирово

39

V-635

720

Зафирово

39

VI-635

720

Зафирово

39

VII-635

750

Зафирово

39

VIII-635

750

Зафирово

39

X-635

750

Зафирово

39

XI-635

750

Зафирово

39

XII-635

750

Зафирово

39

XIII-635

760

Зафирово

39

XIV-635

760

Зафирово

58

II-607

1430

Зафирово

58

XII-607

1280

Зафирово

59

IV-610

990

Зафирово

62

V-681

1820

Зафирово

65

XXV

5800

Зафирово

22 a

I

24 100

Зафирово

22a

I-714

3429

Зафирово

22a

III-715

6187

Зафирово

5

VI-62

1760

Зафирово

13

IV

960

Зафирово

14

I-268

1330

Зафирово

37

582

1920

Зафирово

39

XIX-635

600

Зафирово

46

II-436

764

Зафирово

48

II-486

1130

Зафирово

49

№526

1560

Зафирово

52

V-447

950

Зафирово

52

VI-448

950

Зафирово

53

II-652; III-652

2240

Зафирово

53

VI-655

1426

Зафирово

54

I-663

1200

Зафирово

59

III-610

1104

Зафирово

59

VI-611

1050

Зафирово

59

VII-611

950

Зафирово

59

XVI-615

1050

Зафирово

61

III-618

945

Зафирово

61

VII-619

1116

Зафирово

62

X-622

1440

Зафирово

63

688

1650

Зафирово

63

689

1260

Зафирово

63

IX-692

1008

Зафирово

64

III-694

1060

Зафирово

27

XIII-718

1500

Всичко:

40539

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Звенимир

4

I-10

1262

Звенимир

4

XXVII-10

1000

Звенимир

13

VII-116

1000

Звенимир

15

III

1000

Звенимир

21

парк

4573 

Звенимир

5

озелен.пояс

4000

Звенимир

III

2244

Звенимир

5

IV-31,33

1144

Звенимир

5

III-32

931

Звенимир

12

I-118

1175

Звенимир

12

II-119

1144

Звенимир

12

III-120

930

Звенимир

12

IV-121

1170

Звенимир

15

I

1010

Звенимир

15

IV

1260

Всичко:

23843

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Зебил

5

НУПИ II-146

500

Зебил

6

VII-103

700

Зебил

6

НУПИ VIII-103

550

Зебил

11

I-общ.

1506

Зебил

16

XIII-общ.

2400

Зебил

21

II

5181

Зебил

13

IV-общ.

870

Зебил

15

XVI-15

500

Зебил

16

НУПИ XXV-38

650

Зебил

17

IX-174

1250

Зебил

17

VI-120

1300

Зебил

17

XII-116

1200

Зебил

18

VIII-127

1200

Всичко:

17807

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Калугерене

16

XV-общ.

1000

Калугерене

16

III-106

460

Калугерене

15

спотрен терен

29500

Всичко:

30960

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Коларово

1

XII-общ.

900

Коларово

1

Xl-общ.

1050

Коларово

3

III-общ.

1113

Коларово

5

XVI-общ.

1631

Коларово

6

VII-189

2640

Коларово

8

I-88

2300

Коларово

11

VI

1396

Коларово

11

Неурег. VI-общ.

462

Коларово

11

Неурегулиран VII-общ.

460

Коларово

13

IV-110

1008

Коларово

15

I-308

5300

Коларово

16

XII-общ.

1125

Коларово

16

X-общ.

814

Коларово

17

V-общ.

1075

Коларово

20

V-общ.

2360

Коларово

23

XVII-общ.

630

Коларово

23

XVI-общ.

1340

Коларово

23

Неурегулиран XV-общ.

560

Коларово

25

IV-174

1670

Коларово

29

Неурегулиран VIII-общ.

1300

Коларово

30

XI-247

2100

Коларово

8

VI-общ.

1580

Коларово

13

V-111

1320

Коларово

17

III-общ.

1060

Коларово

21

VIII-общ.

1190

Коларово

23

Неурегулиран IX-219

2430

Коларово

25

III-175

1390

Коларово

25

XVIII-176

2100

Коларово

26

XII-141

2215

Коларово

30

II-общ.

1430

Всичко:

45949

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Косара

3

IV-9

1000

Косара

3

XI-7

816

Косара

3

XV-8

912

Косара

15

нерегулиран II-50

730

Косара

19

I-108

1352

Косара

19

II-108

1092

Косара

19

III-108

1040

Косара

24

X-127

1620

Косара

24

XVI-общ.

1080

Косара

26

XIV-162

906

Косара

26

XV-162

924

Косара

27

II-163

1225

Косара

27

III-163

1127

Косара

27

IV-167

1000

Косара

27

IX-общ.

670

Косара

27

VI-168

1050

Косара

27

VIII-общ.

990

Косара

29

Нерегулиран III-156

437

Косара

29

IX-173

1037

Косара

29

VIII-174

1740

Косара

29

X-171

750

Косара

29

Нерегулиран IV-156

486

Косара

30

I

900

Косара

30

II

900

Косара

30

III

855

Косара

30

IV

855

Косара

30

IX

855

Косара

30

V

855

Косара

30

VI

855

Косара

30

VII

855

Косара

30

VIII

900

Косара

30

X

855

Косара

30

XI

900

Косара

9

VII-95

1500

Косара

15

III-50

920

Косара

20

II-110

1036

Косара

24

II-121

1575

Всичко:

36600

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Листец

1

XVII-76

1264

Листец

3

I

2784

Листец

4

I-16

500

Всичко:

4548

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

М.Преславец

36

XI-421

1000

М.Преславец

43

Неурегулиран IV-общ.

498

М.Преславец

53

V-275

3160

М.Преславец

67

II-478

2700

М.Преславец

67

VII-общ.

3040

М.Преславец

1

IV-4

3500

М.Преславец

2

VII-10

1600

М.Преславец

4

II-21

2722

М.Преславец

7

X-44

900

М.Преславец

7

V-46

1300

М.Преславец

7

VI-47

780

М.Преславец

10

II-29

2450

М.Преславец

13

IX-61

1540

М.Преславец

34

Х №356

2630

М.Преславец

51

II-266

1377

М.Преславец

51

III-265

2600

М.Преславец

51

V-263

2246

М.Преславец

52

II-271

2000

М.Преславец

52

III-270

2000

М.Преславец

59

IX-440

1000

М.Преславец

63

III-424

1830

М.Преславец

63

IV-425

2000

М.Преславец

67

V-481

2500

М.Преславец

67

I-475

2000

Всичко:

47373

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Ножарево

2 = 21

II

1364

Ножарево

2 =  21

III

1596

Ножарево

2 = 21

III

96

Ножарево

7

V

525

Ножарево

7

VI-30

755

Ножарево

17

IX-общ.

656

Ножарево

17

X-общ.

                640    

Ножарево

18

V-общ.

900

Ножарево

18

VI

1745

Ножарево

22

III

1500

Ножарево

189

I,

500

Ножарево

189

II

500

Ножарево

189

III

792

Ножарево

189

VII

417

Ножарево

18 a

IX-общ.

1144

Ножарево

18 а

VIII-общ.

912

Ножарево

18 a

VII-общ.

817

Ножарево

17

XI-общ.

640

Всичко:

15499

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Падина

1

III-13

988

Падина

4

VI-48

1000

Падина

7

I-126

1280

Падина

7

VII-26

672

Падина

8

VII-10

2156

Падина

8

VIII-11

868

Падина

8

X-104

2175

Падина

8

XI-108

2280

Падина

8

XII-109

1053

Падина

8

XIV-110

1360

Падина

8

XIX-7

1904

Падина

8

XVI-106

1700

Падина

8

XVIII-8

2324

Падина

10

I-102

1320

Падина

10

VI-112

1500

Падина

16

II

969

Всичко:

23549

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Подлес

3

XVI-12

864

Подлес

4

I-36

2400

Подлес

4

II-34

6000

Подлес

4

II-35

2196

Подлес

6

XIX

1100

Подлес

6

XVII

1056

Подлес

6

XVIII

1176

Подлес

6

XX

1100

Подлес

6

XXI

1050

Подлес

6

XXII

1020

Подлес

6

XXIII

1020

Подлес

6

XXIV

1040

Подлес

6

XXV

1020

Подлес

6

XXVI

567

Подлес

6

XXVIII

653

Подлес

7

XIII-общ.

1107

Подлес

7

XII-общ.

646

Подлес

7

XIV-общ.

992

Подлес

7

XVII-общ.

1000

Подлес

7

XVI-общ.

943

Подлес

7

XV-общ.

1107

Подлес

7

XXI-общ.

1243

Подлес

17

I-общ.

680

Подлес

20

V-93

1156

Подлес

28

II

2559

Подлес

28

I

3187

Подлес

29

I

2035

Подлес

29

зелена площ

3570

Подлес

29

зелена площ

3950

Подлес

30

XIX-40

1290

Подлес

30

XV-41

830

Подлес

30

XVI-42

820

Подлес

30

XXII-38

1220

Подлес

22

П.И.№208

1800

Подлес

28

НУПИ I-87

292

Подлес

28

НУПИ VI-общ.

250

Подлес

28

НУПИ VII-общ.

4220

Подлес

28

НУПИ IV-87

375

Подлес

28

НУПИ III-87

208

Всичко:

57742

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Сокол

2

VII-20

2080

Сокол

5

IX-общ.

1885

Сокол

34

XI-общ.

880

Сокол

37

VII-общ.

1500

Сокол

2

III-1

2110

Сокол

2

IV-19

2095

Сокол

2

V-21

2354

Сокол

2

VI-общ.

1962

Сокол

2

VIII-общ.

2080

Сокол

2

IX-общ.

1980

Сокол

2

X-общ.

1848

Сокол

3

IX-общ.

1220

Сокол

3

XI-общ.

1260

Сокол

4

I-151

1972

Сокол

6

VIII-81

1980

Сокол

6

XI-общ.

2046

Сокол

6

X-общ.

2046

Сокол

6

IX-51

2046

Сокол

6

XII-общ.

2046

Сокол

6

VII-общ.

896

Сокол

7

II-121

1128

Сокол

7

VI-49

2400

Сокол

7

VII-52

2100

Сокол

7

VIII-84

1300

Сокол

7

III-122

1978

Сокол

7

IV-108

1040

Сокол

7

XVI-134

1012

Сокол

8

XIII-29

945

Сокол

8

XIV-29

980

Сокол

11

I-23

2296

Сокол

20

I-общ.

989

Сокол

20

II-общ.

989

Сокол

20

IV-общ.

1046

Сокол

20

XVI-общ.

1472

Сокол

20

IX-87

1344

Сокол

20

XXI-87

1152

Сокол

21

I-141

2110

Сокол

21

II-141

2574

Сокол

21

V-общ.

1520

Сокол

22

XI-общ.

812

Сокол

22

VI-общ.

937

Сокол

24

XV-общ.

1000

Сокол

26

I

475

Сокол

30

IX-156

224

Сокол

37

I-общ.

2005

Сокол

37

VIII-общ.

1608

Сокол

37

VI-общ.

2560

Всичко:

74282

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Стефан Караджа

2

VII-общ.

1140

Стефан Караджа

2

VI-общ.

1155

Стефан Караджа

3

VI-общ.

1696

Стефан Караджа

11

I-общ.

1160

Стефан Караджа

14

VII-407

1113

Стефан Караджа

15

XV-144

1152

Стефан Караджа

15

XVI-144

840

Стефан Караджа

18

XIX-257

1176

Стефан Караджа

23

III-116

1200

Стефан Караджа

24

IX-397

1150

Стефан Караджа

24

VI-123

14620

Стефан Караджа

24

VII-395

4300

Стефан Караджа

24

VIII-386

1150

Стефан Караджа

24

X-403

1120

Стефан Караджа

24

XI-391

1100

Стефан Караджа

24

XII-общ

1100

Стефан Караджа

24

XIII-132

4620

Стефан Караджа

29

VII-307

1080

Стефан Караджа

29

VIII-307

1026

Стефан Караджа

29

XI-общ.

972

Стефан Караджа

31

IX-293

900

Стефан Караджа

35

I-общ.

1350

Стефан Караджа

3

VII-8

1010

Стефан Караджа

3

VIII-7

1216

Стефан Караджа

3

X-5

1340

Стефан Караджа

6

III-91

1320

Стефан Караджа

6

VII-96

1062

Стефан Караджа

6

XXIII-99

1200

Стефан Караджа

6

XXIV-98

1200

Стефан Караджа

7

IX-113

1520

Стефан Караджа

7

X-114

1570

Стефан Караджа

9

IV-13

976

Стефан Караджа

9

XV-32

1067

Стефан Караджа

9

XVII-29

960

Стефан Караджа

10

VI-20

1240

Стефан Караджа

10

X-18

1140

Стефан Караджа

10

V-20

1280

Стефан Караджа

11

VII-234

990

Стефан Караджа

11

X-246

1224

Стефан Караджа

11

XV-242

1160

Стефан Караджа

11

XVII-241

1000

Стефан Караджа

11

XVIII-240

1254

Стефан Караджа

11

XIX-239

1239

Стефан Караджа

12

VI-226

970

Стефан Караджа

13

I-37

500

Стефан Караджа

13

II-38

500

Стефан Караджа

13

VII-159

810

Стефан Караджа

13

X-160

960

Стефан Караджа

13

XI-41

987

Стефан Караджа

13

XII-40

990

Стефан Караджа

18

VII-251

970

Стефан Караджа

18

X-249

1037

Стефан Караджа

18

XII-264

1300

Стефан Караджа

18

XIII-262

1254

Стефан Караджа

19

III-54

500

Стефан Караджа

19

IV-54

1000

Стефан Караджа

19

VII-45

975

Стефан Караджа

19

X-48

1045

Стефан Караджа

19

XI-51

1208

Стефан Караджа

19

XII-52

1218

Стефан Караджа

20

VII-268

896

Стефан Караджа

22

VII-135

980

Стефан Караджа

22

IX-133

15  

Стефан Караджа

29

IX-общ.

1080

Стефан Караджа

34

I-314

1815

Стефан Караджа

35

XIII-368

1334

Стефан Караджа

36

НУПИ XII-372

1105

Стефан Караджа

36

Неурег. XII-372

1105

Стефан Караджа

32

XI-335

2223

Стефан Караджа

32

XII-335

1058

Стефан Караджа

32

XIII-335

1029

Стефан Караджа

32

XIV-335

845

Всичко:

99797

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Суходол

9

I

888

Суходол

9

VIII-75

460

Суходол

11

V

600

Суходол

12

VIII-196

1410

Суходол

17

I-204

1125

Суходол

18

VI-209

500

Суходол

18

VII-212

997

Суходол

18

VIII-212

240

Суходол

18

VIII-212

522

Суходол

18

XII-212

1040

Суходол

18

XIII-212

636

Суходол

18

XVII 208

1665

Суходол

21

III-207

1265

Суходол

1

XIV-16

1150

Суходол

7

IX-43

1002

Суходол

7

VI-43

861

Суходол

7

VIII-43

611

Суходол

9

V-74

942

Суходол

9

VI-74

1058

Суходол

10

VI-71

1100

Суходол

10

VII-71

1100

Суходол

12

XV-общ.

830

Суходол

13

V-193

350

Суходол

13

VI-190

945

Суходол

13

VII-189

837

Суходол

13

XII-191

1036

Суходол

13

XV

682

Суходол

18

X-217

378

Всичко:

24230

Населено място

Квартал

УПИ  №

Площ (кв. м)

Черногор

2

VII-общ.

1100

Черногор

3

V-111,112

1508

Черногор

6

VII-общ.

1040

Черногор

13

XIII-общ.

900

Черногор

14

II-общ.

570

Черногор

1

VI-4

1566

Черногор

1

VIII-6

1616

Черногор

3

I-112

1485

Черногор

7

I-159

1270

Черногор

10

IV-общ.

700

Черногор

12

III-23

1090

Черногор

14

XIV-общ.

1100

Всичко:

13945

2. Допълва в раздел 2.1.3. „Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ по населени места от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.“ , към т. 2.1.3.1. „Отдаване под наем на маломерни земеделски земи от ОПФ по приложен списък на населени места“, както следва:

Населено място

Имот №

Местност

НТП

Кате-гория

Площ в дка

Бащино

03017.40.232

Мера

Нива

VI

5,966

Богданци

04670.24.32

Старите лозя

Нива

IV

7,734

Главиница

15031.14.19

Дьолник

Нива

III

5,792

Дичево

21230.1.136

Мера

Нива

V

9,064

Зафирово

30377.61.195

Амзова Курия

Нива

IV

3,125

Звенимир

30507.28.61

Мера

Нива

V

4,387

Коларово

37993.7.42

Гарвански път

Нива

III

1,957

Коларово

37993.25.24

Ламбурджак

Нива

V

4,700

Коларово

37993.7.144

НМИР

Друг вид земеделска земя

III

4,504

Косара

38707.2.24

Тутракан Армаду

Нива

III

4,700

Косара

38707.1.11

Излаза

Нива

III

8,124

Косара

38707.3.34

Тутракан Армаду

Изоставена орна земя

IV

7,984

Косара

38707.3.33

Тутракан Армаду

Изоставена орна земя

IV

8,021

Листец

43894.50.52

Мери

Нива

III

8,891

Листец

43894.15.7

Саръ баир

Нива

III

9,056

Осен

54078.13.169

НМИР

За друг вид застрояване

III

7,124

Осен

54078.12.51

НМИР

За друг вид застрояване

III

2,374

Осен

54078.12.66

НМИР

За друг вид застрояване

III

2,590

Осен

54078.12.61

НМИР

За друг вид застрояване

III

1,789

Осен

54078.12.63

НМИР

За друг вид застрояване

III

0,273

Осен

54078.12.64

НМИР

За друг вид застрояване

III

0,365

Осен

54078.12.65

НМИР

За друг вид застрояване

III

0,775

Осен

54078.12.71

НМИР

За друг вид застрояване

III

2,255

Сокол

67828.4.146

Опитите

Нива

III

3,658

Всичко:

115,208

 

3. Допълва в раздел 2.1.3. „Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ по населени места отГодишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.“ , към т. 2.1.3.2. „Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10дка на търг“, както следва:

землище

имот №

НТП

местност

категория

площ/ дка

27

Стефан Караджа

69184.99.21

Нива

Братомирска пътека

VI

37.072

          4.1. Създава нова т. 4 към раздел 2.1.3 „Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ по населени места от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.“, както следва:

         2.1.3.4 Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, които не са били ползвани две и повече стопански години, по реда на чл. 24а, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

 

Населено място

Номер на имота

Местност

НТП

Кате-гория

Площ

Бащино

03017.90.301

НМИР

Нива

VI

0,137

Бащино

03017.90.208

НМИР

Нива

VI

1,039

Бащино

03017.90.215

НМИР

Нива

VI

0,099

Бащино

03017.90.3

НМИР

Нива

VI

0,627

Бащино

03017.90.4

НМИР

Нива

VI

0,657

Бащино

03017.90.5

НМИР

Нива

VI

1,270

Бащино

03017.90.6

НМИР

Нива

VI

0,664

Бащино

03017.90.7

НМИР

Нива

VI

0,594

Бащино

03017.90.8

НМИР

Нива

VI

0,777

Бащино

03017.90.28

НМИР

Нива

VI

0,128

Бащино

03017.90.38

НМИР

Нива

VI

1,809

Бащино

03017.90.66

НМИР

Нива

VI

0,824

Бащино

03017.90.104

НМИР

Нива

VI

0,076

Бащино

03017.90.108

НМИР

Нива

VI

1,017

Бащино

03017.90.124

НМИР

Нива

VI

2,116

Бащино

03017.90.130

НМИР

Нива

VI

3,079

Бащино

03017.90.134

НМИР

Нива

VI

0,825

Богданци

04670.5.96

Стопански двор

Изоставена орна земя

III

3,413

Богданци

04670.12.143

Населено място

Изоставена орна земя

IV

0,233

Богданци

04670.12.140

Населено място

Изоставена орна земя

IV

1,999

Богданци

04670.12.142

Населено място

За друг вид застрояване

1,465

Богданци

04670.8.306

Кулата

За друг вид застрояване

6,307

Богданци

04670.9.105

Населено място

За друг вид застрояване

1,378

Богданци

04670.9.104

Населено място

Нива

III

3,416

Богданци

04670.4.34

Стопански двор

Нива

IV

1,098

Богданци

04670.5.34

Стопански двор

Нива

III

2,462

Главиница

15031.27.265

Кофалжа

Нива

IV

0,498

Главиница

15031.39.64

Коджа екинлик

Нива

X

2,610

Главиница

15031.37.53

Коджа екинлик

Изоставена орна земя

IV

4,219

Главиница

15031.37.60

Коджа екинлик

Изоставена орна земя

IV

1,823

Главиница

15031.37.61

Коджа екинлик

Изоставена орна земя

IV

1,136

Главиница

15031.37.66

Коджа екинлик

Изоставена орна земя

IV

6,232

Главиница

15031.37.68

Коджа екинлик

Изоставена орна земя

IV

3,151

Дичево

21230.17.13

Баалък сърт 17

Нива

VI

0,675

Дичево

21230.60.153

НМИР

Нива

V

1,380

Дичево

21230.60.159

НМИР

Нива

V

0,227

Дичево

21230.60.165

НМИР

Нива

V

0,263

Дичево

21230.60.172

НМИР

Нива

VІI

1,299

Дичево

21230.60.173

НМИР

Нива

VІI

0,627

Дичево

21230.60.174

НМИР

Нива

VІI

0,626

Дичево

21230.60.181

НМИР

Нива

VI

0,050

Дичево

21230.60.184

НМИР

Нива

VI

0,882

Дичево

21230.60.185

НМИР

Нива

VI

0,902

Дичево

21230.60.21

Мера

За друг вид застрояване

VІI

0,844

Дичево

21230.60.22

Мера

За друг вид застрояване

VІI

0,546

Долно Ряхово

22798.21.21

Джевиз кулак

Нива

IV

0,817

Долно Ряхово

22798.26.63

Дюзорман

Нива

V

5,012

Долно Ряхово

22798.16.324

Курията

Нива

V

4,511

Долно Ряхово

22798.26.11

Дюзорман

Нива

IV

2,798

Долно Ряхово

22798.1.82

Баба Вера

Нива

V

1,000

Долно Ряхово

22798.1.26

Баба Вера

Нива

VI

0,999

Долно Ряхово

22798.1.85

Баба Вера

Нива

V

7,090

Долно Ряхово

22798.1.93

Баба Вера

Нива

V

8,997

Долно Ряхово

22798.23.92

Джевиз кулак

Нива

VI

5,232

Долно Ряхово

22798.13.141

Турски лозя

Нива

VI

4,058

Долно Ряхово

22798.13.166

Турски лозя

Нива

V

5,796

Долно Ряхово

22798.13.167

Турски лозя

Нива

VI

4,420

Долно Ряхово

22798.1.94

Баба Вера

За друг вид застрояване

V

2,300

Долно Ряхово

22798.13.162

Турски лозя

За друг вид застрояване

VI

2,756

Долно Ряхово

22798.13.119

Турски лозя

За друг вид застрояване

VI

2,170

Зафирово

30377.18.1

Кавака

Нива

III

9,212

Зафирово

30377.62.181

Просата

За друг вид застрояване

III

1,721

Зафирово

30377.59.28

ПАЗАРА

Изоставена орна земя

III

0,600

Звенимир

30507.16.6

Даралък 16

Нива

III

0,584

Звенимир

30507.16.7

Даралък 16

Нива

III

1,048

Звенимир

30507.18.530

Къшла

Нива

III

1,228

Звенимир

30507.18.538

Къшла

Нива

III

6,498

Зебил

30689.90.250

НМИР

За друг вид застрояване

III

0,023

Калугерене

35554.80.41

НМИР

Нива

IV

0,003

Калугерене

35554.80.42

НМИР

Нива

IV

0,024

Калугерене

35554.80.43

НМИР

Нива

IV

0,108

Калугерене

35554.90.12

НМИР

Нива

III

0,126

Калугерене

35554.90.41

НМИР

Нива

IV

0,912

Калугерене

35554.90.42

НМИР

Нива

IV

0,549

Калугерене

35554.90.43

НМИР

Нива

IV

0,190

Калугерене

35554.90.45

НМИР

Нива

IV

0,180

Калугерене

35554.90.46

НМИР

Нива

IV

0,025

Калугерене

35554.90.145

НМИР

Нива

III

0,254

Калугерене

35554.90.146

НМИР

Нива

III

6,732

Калугерене

35554.90.160

НМИР

Нива

III

0,216

Коларово

37993.35.1

Чешме сърт

Нива

V

2,002

Косара

38707.8.8

Ениенлер

Нива

IV

2,244

Косара

38707.13.48

Екин Пънаръ

Изоставена орна земя

IV

7,665

Малък Преславец

46927.15.300

Новите лозя

Нива

III

0,562

Малък Преславец

46927.19.38

Зеленчукова градина

Изоставена орна земя

VI

3,651

Малък Преславец

46927.18.43

Зеленчукова градина

Изоставена орна земя

IV

1,331

Малък Преславец

46927.18.51

Могилката

Изоставена орна земя

IV

1,293

Малък Преславец

46927.15.282

Новите лозя

Изоставена орна земя

III

2,057

Малък Преславец

46927.19.41

Зеленчукова градина

Изоставена орна земя

III

1,001

Малък Преславец

46927.18.68

Зеленчукова градина

Друг вид земеделска земя

VI

2,779

Малък Преславец

46927.16.93

За друг вид застрояване

2,004

Малък Преславец

46927.10.143

За друг вид застрояване

1,950

Малък Преславец

46927.8.198

За друг вид застрояване

0,565

Малък Преславец

46927.18.53

Зеленчукова градина

За друг вид застрояване

0,658

Малък Преславец

46927.9.245

За друг вид застрояване

0,769

Малък Преславец

46927.2.167

За друг вид застрояване

0,071

Малък Преславец

46927.2.174

За друг вид застрояване

0,109

Малък Преславец

46927.2.173

За друг вид застрояване

0,066

Малък Преславец

46927.2.169

За друг вид застрояване

0,193

Малък Преславец

46927.15.299

За друг вид застрояване

5,656

Малък Преславец

46927.15.145

За друг вид застрояване

0,176

Малък Преславец

46927.15.297

За друг вид застрояване

1,087

Малък Преславец

46927.15.100

За друг вид застрояване

0,188

Малък Преславец

46927.2.213

За друг вид застрояване

2,911

Малък Преславец

46927.10.318

За друг вид застрояване

0,104

Малък Преславец

46927.10.335

За друг вид застрояване

2,488

Малък Преславец

46927.15.385

За друг вид застрояване

2,503

Малък Преславец

46927.15.392

За друг вид застрояване

2,699

Малък Преславец

46927.15.386

За друг вид застрояване

1,733

Малък Преславец

46927.15.387

За друг вид застрояване

0,914

Малък Преславец

46927.15.391

За друг вид застрояване

1,161

Малък Преславец

46927.15.390

За друг вид застрояване

1,864

Малък Преславец

46927.15.388

За друг вид застрояване

3,651

Малък Преславец

46927.15.389

За друг вид застрояване

2,352

Малък Преславец

46927.16.417

За друг вид застрояване

0,322

Малък Преславец

46927.16.418

За друг вид застрояване

0,968

Малък Преславец

46927.16.419

За друг вид застрояване

0,190

Малък Преславец

46927.16.420

За друг вид застрояване

1,580

Малък Преславец

46927.10.447

За друг вид застрояване

1,094

Малък Преславец

46927.10.450

За друг вид застрояване

8,522

Малък Преславец

46927.8.482

За друг вид застрояване

2,283

Малък Преславец

46927.8.483

За друг вид застрояване

1,922

Малък Преславец

46927.8.484

За друг вид застрояване

2,139

Малък Преславец

46927.8.485

За друг вид застрояване

III

2,782

Малък Преславец

46927.8.486

За друг вид застрояване

III

2,710

Малък Преславец

46927.16.333

За друг вид застрояване

0,419

Ножарево

52338.9.21

Чепере

Нива

IV

0,759

Ножарево

52338.90.52

НМИР

Нива

V

0,077

Ножарево

52338.90.55

НМИР

Нива

V

0,697

Ножарево

52338.90.56

НМИР

Нива

V

0,410

Ножарево

52338.90.57

НМИР

Нива

V

0,446

Ножарево

52338.90.58

НМИР

Нива

V

0,048

Ножарево

52338.90.61

НМИР

Нива

V

0,763

Ножарево

52338.90.62

НМИР

Нива

V

0,672

Осен

54078.13.84

НМИР

За друг вид застрояване

III

0,738

Осен

54078.13.86

НМИР

За друг вид застрояване

III

0,880

Осен

54078.18.191

НМИР

За друг вид застрояване

IV

5,968

Осен

54078.18.181

НМИР

За друг вид застрояване

III

4,146

Осен

54078.17.20

Стъпката

Изоставена орна земя

IV

6,438

Осен

54078.17.21

Стъпката

Изоставена орна земя

IV

1,103

Осен

54078.17.22

Стъпката

Изоставена орна земя

IV

5,908

Осен

54078.17.23

Стъпката

Изоставена орна земя

IV

4,457

Осен

54078.13.85

НМИР

За друг вид застрояване

III

0,469

Осен

54078.13.83

НМИР

За друг вид застрояване

III

0,227

Осен

54078.16.155

НМИР

За друг вид застрояване

III

0,201

Осен

54078.16.156

НМИР

За друг вид застрояване

III

1,027

Осен

54078.16.163

НМИР

За друг вид застрояване

III

1,270

Осен

54078.18.174

НМИР

За друг вид застрояване

III

0,797

Осен

54078.18.182

НМИР

За друг вид застрояване

IV

3,086

Осен

54078.18.183

НМИР

За друг вид застрояване

IV

3,999

Осен

54078.18.187

НМИР

За друг вид застрояване

IV

2,980

Осен

54078.18.188

НМИР

За друг вид застрояване

IV

2,547

Осен

54078.15.23

Средна пара

Нива

VI

7,005

Осен

54078.18.190

НМИР

За друг вид застрояване

IV

0,615

Осен

54078.18.193

НМИР

За друг вид застрояване

IV

0,244

Падина

55138.90.73

НМИР

Нива

VI

1,405

Падина

55138.90.97

НМИР

Нива

V

0,228

Стефан Караджа

69184.22.49

Чанак Чалар - Кулака

Нива

III

3,754

Стефан Караджа

69184.3.133

НМИР

Нива

1,262

Стефан Караджа

69184.3.141

НМИР

Нива

1,719

Суходол

70336.90.109

НМИР

Нива

V

0,600

Суходол

70336.90.177

НМИР

Нива

V

0,620

Суходол

70336.90.110

НМИР

За друг вид застрояване

V

0,095

Черногор

81075.15.37

Яйкъна

Нива

III

0,511

Черногор

81075.13.3

Софийци

За друг вид застрояване

3,461

Черногор

81075.5.202

Под свинарника

Изоставена орна земя

IV

0,786

Обща площ:

378,912 дка

4.2. Отписва посочените имоти от т. 2.1.3.1.
            5. Създава нова т. 5 към раздел 2.1.3 „Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ по населени места от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.“, както следва:
         2.1.3.5 Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, които не са били ползвани две и повече стопански години, по реда на чл. 24а, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи над 10 дка:

Населено място

Номер на имота

Местност

НТП

Кате-гория

Площ

дка

Богданци

04670.2.48

Населено място

За друг вид застрояване

40,100

Главиница

15031.39.300

Коджа екинлик

Изоставена орна земя

X

15,829

 

6. Възлага на  Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 
По точка шеста от дневния редИскане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот - частна държавна собственост.
 РЕШЕНИЕ №121
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от ЗОС, Общинският съвет - Главиница, област Силистра
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Главиница да придобие безвъзмездно право на собственост на следния имот – частна държавна собственост: поземлен имот с идентификатор №12440.14.83 по кадастралната карта на землището на с. Вълкан, Община Главиница, с площ 527 кв. м. и начина на трайно ползване „За стопански двор“.
2. Възлага на Кмета на община Главиница да извърши необходимите действия по безвъзмездното придобиване на собствеността на горепосочения имот.
 
По точка седма от дневния редАдминистриране на открито производство по ликвидация на "ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 14.08.2020 г.
 
РЕШЕНИЕ №122
На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.147, ал.2, чл.154, ал.1, т.2, чл.156, ал.1 и глава XVII „Ликвидация“ от Търговския закон, чл. 12, ал.1, т.18  от Наредба №29 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Главиница в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност на Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, област Силистра
РЕШИ: 
1. Изменя т.5 от Решение №79 по Протокол №10 от 29.05.2020 г. на Общински съвет гр. Главиница, както следва:
   1.1. Заменя думите „датата на влизане в сила на настоящото решение“ със думите „08.2020 г. поради прекратяване дейността на дружеството“;
      1.2. Допълва с второ изречение „Не освобождава управителя на дружеството Айлин ***** Елман от отговорност”.
      1.3. В процеса на изплащане на трудовите възнаграждения, изплащането на трудовото възнаграждение на управителя на дружеството Айлин ***** Елман да се извърши след погасяване на констатираните му задължения към Община Главиница до приключване на производството по ликвидация.
2. Осигурява финансов ресурс необходим по изпълнение на ликвидационното производство, като за целта сумата от 52822.85 /петдесет и две хиляди осемстотин двадесет и два лв.  и 0,85/ лева., следва да бъде преведена от бюджета на Община Главиница по банковата сметка БАНКА ДСК АД IBAN:BG40STSA93000027336104 BIC:STSABGSF на „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД в ликвидация гр. Главиница ЕИК:118038098.
 
По точка осма  от дневния ред Отличаване на граждани със званието „Почeтен гражданин на Община Главиница ” за изключителен  граждански принос  и с „Почетен  плакет на Община Главиница” за значителен граждански принос.
 
РЕШЕНИЕ №123
На основание чл. 21, ал.1 т. 22 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.34, чл.35, чл.36, чл.37, чл.38,   чл.45, чл.46, чл.47 и чл.48 от Наредба №35 за символите и отличията на Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, област Силистра
РЕШИ:
1. Удостоява  със званието „Почeтен гражданин на Община Главиница ” за изключителен  граждански принос 
          - Г-н Джеват ***** Мехмед /посмъртно/.
2. Удостоява с „Почетен плакет  на Община Главиница” за значими постижения в областта на спорта и популяризиране името на Община Главиница.
           - Семейство Мария ***** Вълкова
             и Симеон  ***** Вълкови /посмъртно/.
3. Възлага на Председателя  на Общински Съвет гр.Главиница или на упълномощено от него лице да връчи наградите на удостоените  лицата по т.1 и т.2 и на техните наследници /на отличените посмъртно/ на официална церемония, която се провежда на тържественото заседание на Общински съвет и да им връчи  Удостоверения, подписани от Кмета на град Главиница и от Председателя на Общински съвет, и подпечатани с официалния печат на Общината.
4. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да впише награждаването на удостоените  лицата по т.1 и т.2  в Почетната  книга на Общината.
 
 По точка девета  от дневния редИнициране на гражданско съдопроизводство с цел реализиране на правата на Община Главиница във връзка с неизпълнен договор №332/12.05.2015 год. по обществена поръчка с предмет "Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, общ. Главиница, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №19/321/01276 към ДФ "Земеделие" по ПРСР 2007-2013 г.
 
РЕШЕНИЕ №124
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, област Силистра
РЕШИ: 
1. Възлага и упълномощава Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите правни и фактически действия относно защита правата и интереса на Община Главиница като организира, изготви и подаде от името на Общината граждански иск срещу “СПОРТ ГЛАВИНИЦА 2014” ДЗЗД, по-конкретно против участниците - съдружници в споменатото ДЗЗД, тъй като то самото не е надлежен ответник, а именно:
- “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ЕИК:200678992,
- „ИНФРАСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ЕИК:838178157,
- “Фармвил” ЕАД ЕИК:202834251, относно неизпълнение на Договор за обществена поръчка №327 от 19.02.2015г. сключен между Община Главиница и ДЗЗД СПОРТ ГЛАВИНИЦА 2014, като предяви от името на общината частична претенция в размер на 291 197,30 лв. (двеста деветдесет и една хиляди сто деветдесет и седем лева и тридесет стотинки), съответстващи на частично заплатеното от общината и договорената неустойка, както и на неизпълнената част от договора, ведно със законната лихва до деня на пълното плащане от страна на ответниците.
2. Осигурява финансов ресурс, необходим за заплащане на държавна такса по иска, който общината ще предяви.
 

По точка десета  от дневния редОтпускане на средства за възстановяване на щети от възникнал пожар.

 РЕШЕНИЕ №125

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се закупят строителни материали за възстановяване на щетите от възникнал пожар на 05.10.2020 год. в жилището на Севдим ***** Ангелов, с ЕГН********, с постоянен адрес: с. Богданци, ул. „****“ №* на стойност  до  1 000,00 /хиляди/ лева от бюджета на община Главиница за 2020 г.

2. Средствата да се заделят от дейност 998 „Резерв“, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни  разходи.

3. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

                                   

 

По точка единадесета  от дневния ред – Разни

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                             Председател ОбС:   /пп/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                                   /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт