▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
 
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №15/24.09.2020 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020 год.
 
РЕШЕНИЕ №110
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Приема актуализацията на поименния списък за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2020г., собствени средства и други средства в размер на 2 285 804лв. в частта бюджетни средства или 4 841 481лв. общо бюджетни средства и средства от ЕСФ, съгласно Приложение №1, както следва:
 
  • Увеличава § 63-00 „Получени трансфери от ЕСФ“                                                             + 40 023 лв.
  • Намалява разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА“                                                       - 40 998 лв.
  • Увеличава разходен §52-00 „Придобиване на дълготрайни  материални активи“            + 59 421 лв.
  • Увеличава разходен §53-00 „Придобиване на нематериални ДА“                                      + 21 600 лв.
2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.
                                                                                  
По точка втора от дневния редИзменение на решение №363 от протокол №41/26.04.2018г.
  
РЕШЕНИЕ №111
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и чл.29 от Наредба №27 за стопанисване и управление на недвижими имоти – земеделски земи от общински поземлен фонд, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 Изменя т.V от решение №363 от Протокол №41/26.04.2018 год., както следва:
 Земеделските земи  от ОПФ, които са неатрактивни,  или с начин на трайно ползване Ерозирани, изоставени и наводнени“,  или не са били ползвани две и повече стопански години се отдават под наем или аренда без публично оповестен търг или конкурс за срок до 10 стопански години при цена 10,00 лв./дка.
 
По точка трета от дневния редПриемане на Програма за енергийна ефективност на община Главиница за периода 2021-2027 г.
 
РЕШЕНИЕ №112
На основание чл.21, ал.1, т.12, ал. 2 от ЗМСМА и чл.12, ал.2 и ал.3 от Закона за енергийната ефективност (ЗEE), Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
2. Общински съвет Главиница възлага на Кмета на Община Главиница да извърши всички необходими законови действия по влизане в сила, прилагане и отчитане на изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на община Главиница за периода 2021-2027 г.
 
По точка четвърта от дневния редРазкриване на допълнителни 3 /три/ щатни бройки в структурно звено „Други дейности по образованието“.
 
РЕШЕНИЕ №113
На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.2 и чл.44, ал.1 от ЗМСМА, чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Разкрива допълнително 3 /три/ щатни бройки в структурно звено „Други дейности по образованието“ /делегирана от държавната дейност/ считано от 01.10.2020 год.
2. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимите последващи действия във връзка с изпълнението на т.1.
 
По точка пета от дневния редАдминистриране на открито производство по ликвидация на „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 14.08.2020г.
 
РЕШЕНИЕ №114
На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.147, ал.2, чл.154, ал.1, т.2, чл.156, ал.1 и глава XVII „Ликвидация“ от Търговския закон, чл.12, ал.1, т.18 от Наредба №29 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружество и за сключване на договори за съвместна дейност на Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
    1. Не изменя т.5 от Решение №79 по Протокол №10 от 29.05.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница, както следва:
          1.1. заменя думите „датата на влизане в сила на настоящото решение“ със думите „14.08.2020 г. поради прекратяване на дейността на дружеството“;
          1.2. допълва с второ изречение „Не освобождава управителя на дружеството Айлин ***** Елман от отговорност“.
     2. Не осигурява финансов ресурс необходим по изпълнение на ликвидационното производство, като за целта да бъде преведена от бюджета на Община Главиница сумата от 50 835,32 /петдесет хиляди осемстотин тридесет и четири и 0,32/ лева по банковата сметка БАНКА ДСК АД IBAN: BG40STSA93000027336104 BIC: STSABGSF на „Общински превози“ ЕООД в ликвидация ЕИК: 118038098.
 
По точка шеста от дневния редРазни
 
РЕШЕНИЕ №115
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
На 22.10.2020 год. /четвъртък/ от 10:00 часа да се проведе Тържествена сесия на Общински съвет – Главиница.
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:           /п/                                                                                                  Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                          /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт