▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №14/27.08.2020 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Приемане на уточнения план и отчет за изпълнението на бюджета на община Главиница за 2019 год., годишен отчет за състоянието на общинския дълг и уточнения план и изпълнение на план-сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2019 год.
 
РЕШЕНИЕ №105
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг, чл.52, ал.2 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница и чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
             1. Приема уточнения план на бюджета на Община Главиница към 30.12.2019г. и отчета за неговото изпълнение, както следва, съгласно Приложение №1:
                  1.1. По прихода:
                      1.1.1. Уточнен план в размер на 13 572 793лв., в т.ч. :
                                -  Приходи с държавен характер – 6 674 922лв.;
                                -  Приходи за местни дейности – 6 897 871лв.
                       1.1.2.Отчет към 30.12.2019г. в размер на 11 635 787лв., в т. ч.:
                                -  Приходи с държавен характер – 6 221 278лв.;
                                -  Приходи за местни дейности – 5 414 509лв.
                     1.2. По разхода, разпределени по функции, дейности и параграфи:
                         1.2.1. Уточнен план в размер на 13 572 793лв., в т.ч. :
                                 -  Разходи с държавен характер – 6 674 922лв.;
                                 -  Разходи за местни дейности –6 277 823лв.;
                                 -  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 620 048лв.
                          1.2.2. Отчет към 30.12.2019г. в размер на 11 635 787лв., в т. ч.:
                                  -  Разходи с държавен характер – 6 221 278лв.;
                                  -  Разходи за местни дейности – 4 796 311лв.;
                                  -  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 618 198лв.
                  2. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.12.2019г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер на 653 760., съгласно Приложение №2.
                  3. Приема отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз (Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, Национален фонд) и други средства от Европейския съюз за 2019г., съгласно Приложение №3, както следва:
                       3.1. По прихода866 086лв., в т.ч.:
                          3.1.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 775 402лв.;
                          3.1.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 0лв.;
                          3.1.3. други европейски средства, в размер на 90 684лв.
                       3.2. По разхода866 086лв., в т.ч.:
                           3.2.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 775 402лв.;
                           3.2.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 0лв.;
                           3.2.3. други европейски средства, в размер на 90 684лв.
                  4. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 год, съгласно Приложение №5.
                   5. Приема уточнения план и отчет на план-сметката по чл.66, ал. 1 от ЗМДТ за 2019 г., съгласно Приложение №6.
                   6. Приема Годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Главиница към 30.12.2019г., съгласно Приложение №7.
 
 По точка втора от дневния редИнформация за изпълнение на бюджета на Община Главиница към 30.06.2020 год.
 
РЕШЕНИЕ №106
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал. 1 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
          1. Приема уточнения план на бюджета на Община Главиница към 30.06.2020г. и отчета за неговото изпълнение, както следва, съгласно Приложение №1:
                    1.1. По прихода:
                        1.1.1. Уточнен план в размер на 13 209 048лв., в т.ч. :
                               -  Приходи с държавен характер – 7 050 726лв.;
                               -  Приходи за местни дейности – 6 158 322лв.
                         1.1.2. Отчет към 30.06.2020г. в размер на 5 588 346лв., в т. ч.:
                                -  Приходи с държавен характер – 3 537 282лв.;
                                -  Приходи за местни дейности – 2 051 064лв.
                   1.2. По разхода, разпределени по функции, дейности и параграфи:
                         1.2.1. Уточнен план в размер на 13 209 048лв., в т.ч. :
                              -  Разходи с държавен характер – 7 098 988лв.;
                              -  Разходи за местни дейности – 5 576 251лв.;
                              -  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 582 071лв.
                          1.2.2.Отчет към 30.06.2020г. в размер на 5 588 346лв., в т. ч.:
                               -  Разходи с държавен характер – 3 537 282.;
                               -  Разходи за местни дейности – 1 838 987лв.;
                               -  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 212 077лв.
                2. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.06.2020г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер на 171 233лв., съгласно Приложение №2.
             3. Приема отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз (Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, Национален фонд) и други средства от Европейския съюз към 30.06.2020г., съгласно Приложение №3, както следва:
                     3.1. По прихода486 098лв., в т.ч.:
                         3.1.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 478 009 лв.;
                         3.1.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 0 лв.;
                         3.1.3. други европейски средства, в размер на 8 089лв.
                     3.2. По разхода486 098лв., в т.ч.:
                         3.2.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 478 009лв.;
                         3.2.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 0 лв.;
                          3.2.3. други европейски средства, в размер на 8 089лв.
 
По точка трета от дневния редПриемане на общински годишен план за младежта на Община Главиница за 2020 год. в изпълнение на закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2012-2020/.
 
РЕШЕНИЕ №107
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.16, ал.1 и ал.3 от Закона за младежта, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:    
 
По точка четвърта от дневния редИзменя и допълва Решение №102, взето с протокол №13 от 28.07.2020 г. на Общински съвет гр. Главиница.        
 
РЕШЕНИЕ №108
На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във  вр. с чл. 37, ал.4, т.4 от ЗОС и чл.62, ал. 2 от ЗЕ и чл.45, ал. 5 от Наредба № 3 за РПУРОИ на Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 I. Изменя т.1 от Решение № 102, взето с протокол № 13 от 28.07.2020 г. на Общински съвет гр.Главиница, както следва:
          т.1 Учредява право на строеж върху 1,6 кв.м. на ул. „Възраждане“ за изграждане на обект „Изместване на два броя стоманенобетонни стълбове на ул. „Възраждане”, част въздушна мрежа НН към ТП „Пето Училище„ Зафирово, находящи се в с.Зафирово, общ.Главиница на Енергоразпределение Север АД с адрес на управление гр. Варна 9009, бул. „Владислав Варненчик“ 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621.
II. Допълва Решение № 102, взето с протокол № 13 от 28.07.2020 г. на Общински съвет гр.Главиница с нова т.4
          т.4 Предлагам да се допусне предварително изпълнение на настоящото решение съгласно чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, за да се защитят особено важни обществени интереси, произтичащи от горните процедури при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
По точка пета от дневния редОпределяне размера на първоначалната наемна цена при провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти в регулационните граници на населени места.
 
РЕШЕНИЕ №109
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 1. Определя размера на първоначалната наемна цена при провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти в регулационните граници на населените места, както следва:

№ по ред

Населено място

Годишна наемна цена без ДДС (лв./ дка)

1

Главиница

35

2

Зафирово, Стефан Караджа

36

3

Всички останали

44

  2. Търг за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти, общинска собственост, находящи се регулационните граници на населените места, да се организира само за имоти, за които има постъпили конкретни заявления с проявен интерес за наемане, като договорите се сключват за срок от 3 (три) години.
  3. Възлага на Кмета на общината, при установено неправомерно ползване на урегулиран поземлен имот, който е общинска собственост, да сключва договор за отдаване на същия с неправомерно обработващото лице, за срок от 1/една/ година при наемни цени, съгласно т.1 от настоящето решение. При несъгласие от страна на лицето неправомерно ползващото имота, да сключи договор за наемане на ползвания общински урегулиран поземлен имот, същият да се изземе.
 
По точка шеста от дневния редРазни
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
                 Снел преписа:        /п/                                                                                                                    Председател ОбС:   /пп/
                              /инж. Севинч Даил/                                                                                                                              /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт