▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №12/21.07.2020 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Издаване на запис на заповед от Кмета на община Главиница в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по анекс №BG06RDNP001-7.004-0015-C02 от 17.07.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.004-0015-С01 от 08.05.2019г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяването на селата в селските райони“ за проект „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Главиница и село Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра“
 
РЕШЕНИЕ №93
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.10 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общинският съвет - Главиница, област Силистра
РЕШИ:
 
         1. Упълномощава Кмета на Община Главиница да издаде Запис на заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 383 821,95лв (словом: триста осемдесет и три хиляди осемстотин двадесет и един лева и деветдесет и пет стотинки), за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по анекс №BG06RDNP001-7.004-0015-C02 от 17.07.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.004-0015-С01 от 08.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяването на селата в селските райони“ за проект „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр. Главиница и село Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра“.
       2. Възлага на Кмета на Община Главиница да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по анекс №BG06RDNP001-7.004-0015-C02 от 17.07.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.004-0015-С01 от 08.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие“.
             3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение за да се защитят особено важни обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
По точка втора от дневния редИздаване на запис на заповед от Кмета на община Главиница в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по анекс №BG06RDNP001-7.004-0015-C02 от 17.07.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.004-0015-С01 от 08.05.2019г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяването на селата в селските райони“ за проект „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр. Главиница и село Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра“
 
РЕШЕНИЕ №94
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.10 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общинският съвет - Главиница, област Силистра
 РЕШИ:
           1. Упълномощава Кмета на Община Главиница да издаде Запис на заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 76 764.39лева (словом: седемдесет и шест хиляди  седемстотин шестдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки), за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане на ДДС по анекс №BG06RDNP001-7.004-0015-C02 от 17.07.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.004-0015-С01 от 08.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяването на селата в селските райони“ за проект „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр. Главиница и село Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра“.
       2. Възлага на Кмета на Община Главиница да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по анекс №BG06RDNP001-7.004-0015-C02 от 17.07.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.004-0015-С01 от 08.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие“.
            3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение за да се защитят особено важни обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
 
 
Вярно с оригинала!   /п/
                        Снел преписа:                                                                                                                            Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                                                                 /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт