▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
 
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №11/30.06.2020 ГОДИНА
 
за дейността на Общински съвет гр. Главиница и неговите комисии
за периода 08.11.2019 год. - 29.05.2020 год.
 
По точка първа от дневния ред - Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020 год.

РЕШЕНИЕ №82
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 1. Приема актуализацията на поименния списък за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2020г., собствени средства и други средства в размер на 2 285 804лв. в частта бюджетни средства или 4 801 458лв. общо бюджетни средства и средства от ЕСФ, съгласно Приложение №1, както следва:
 
  • Увеличава разходен §52-00 „Придобиване на дълготрайни  материални активи“                    +17 640лв.
  • Намалява разходен §10-15 „Материлаи “                                                                                       -17 640лв.
        в дейност Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда “ (ОП ОИКД)
 2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.
                       
По точка втора от дневния ред – Изменение на т.14 от Решение №37 от Протокол №5/12.02.2020 год., изм. с Решение №77 от Протокол №10/29.05.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра.
  
РЕШЕНИЕ №83
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 10 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.39 от ЗПФ и чл.34 ал.3 т.5 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 Изменя т.14 от Решение №37 от протокол №5/12.02.2020г., изм. с Решение №77 от протокол №10/29.05.2020г. на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра като определя актуализираните лимити за 2020г., както следва: 
  • Максимален размер на новия общински дълг за 2020г. в размер на 221 500лв.
  • Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2020г. в размер на 0лв.
  • Максимален размер на общинския дълг към края на 2020г. в размер на 744 969лв., съгласно Приложение №12 (актуално).
 
По точка трета от дневния редДопълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 год.
 
РЕШЕНИЕ №84
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА,  във връзка с чл.8 ал.9  от Закона за общинската собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
  • Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., както следва:
2.2. Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
2.2.1. Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

И м о т

Площ

(кв.м.)

63

УПИ IX-127,кв.26 -  с площ 388 кв.м. по регулационния план на с. Ст.Караджа, с построена в него едноетажна масивна сграда(Битова сграда)със застроена площ 110 кв.м., АЧОС №3980/02.02.2018г.

388

2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 
По точка четвърта от дневния редОдобряване  на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изместване на два броя стоманенобетонни стълбове на ул. „Възраждане”, част въздушна мрежа НН към ТП „5 Училище „ Зафирово, находящи се в с.Зафирово, общ.Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №85
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.150 от ЗУТ  и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол №4  от 11.06.2020 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
   1. Одобрява Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изместване на два броя стоманенобетонни стълбове на ул. „Възраждане”, част въздушна мрежа НН към ТП „5 Училище„ Зафирово, находящи се в с.Зафирово, общ.Главиница.
    2. На осн. чл.150, ал.8 във вр. с чл.129 от ЗУТ, чл.150, ал.3 във вр. с чл.149, ал. 1 от ЗУТ  в седем дневен срок решението на Общински съвет гр.Главиница да се изпрати за обнародване в Държавен вестник.
     
По точка пета от дневния редОдобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план  за  изграждане на кабелно електрозахранване 1кVза захранване на „Склад за охлаждане и съхранение на плодове” в УПИ ХХII, кв.1 по плана на с.Зафирово, общ.Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №86
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1от ЗУТ  и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол №3  от 28.05.2020 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
      1. Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ -- ПП/парцеларен план/ за  ПИ ПП за  изграждане на кабелно електрозахранване 1кV за захранване на „Склад за охлаждане и съхранение на плодове” в УПИ ХХII, кв.1 по плана на с.Зафирово, общ.Главиница от ПИ с идентификатора 30377.15.153, 30377.15.1 и 30377.15. 173, находящи се в землището на с.Зафирово, общ.Главиница, извън границите на урбанизираната територия.
      2. На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ  в седем дневен срок да се изпрати за обнародване в Държавен вестник.
 
По точка шеста от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарни цени на поземлени имоти от общинския поземлен фонд и УПИ.
  
РЕШЕНИЕ №87
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34 ,ал.1,т.1 , ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
  • Дава съгласие да се продадат следните имоти – частна общинска собственост:

Идентификационен номер

(стар номер )

Площ

кв.м

Категория

Начин на

Трайно

ползване

Акт за частна общинска собственост

Населено място

1.

№22798.6.310(стар    №006310)

304

IV

нива

2988/30.11.2011 г.

Долно Ряхово

2.

№ 70336.11.19  (стар №011019 )

4019

VI

лозе

3819/19.06.2017 г.

Суходол

3.

№70336.90.166 (стар №090166 )

622

V

нива

2587/06.06.2011 г.

Суходол

4.

№70336.90.167 (стар №090167 )

6515

V

нива

2588/06.06.2011 г.

Суходол

5.

№70336.90.176 (стар №090176 )

4349

V

нива

2593/06.06.2011 г.

Суходол

6.

№67828.1.218   (стар №001218)

3482

III

нива

3465/29.05.2015 г.

Сокол

7.

№67828.12.17   (стар №012017)

663

III

лозе

4116/16.07.2018 г.

Сокол

8.

№67828.12.18   (стар №012018)

634

III

лозе

4117/16.07.2018 г.

Сокол

9.

№67828.12.23   (стар №012023)

646

III

лозе

4118/16.07.2018 г.

Сокол

10.

№67828.12.26   (стар №012026)

637

III

лозе

4119/16.07.2018 г.

Сокол

11.

№67828.12.27   (стар №012027)

630

III

лозе

4120/16.07.2018 г.

Сокол

12.

№67828.12.28   (стар №012028)

624

III

лозе

4121/16.07.2018 г.

Сокол

13.

№67828.12.30   (стар №012030)

475

III

лозе

4122/16.07.2018 г.

Сокол

14.

№67828.12.31   (стар №012031)

512

III

лозе

4123/16.07.2018 г.

Сокол

15.

№67828.12.36   (стар №012036)

1129

III

лозе

4124/16.07.2018 г.

Сокол

16.

№67828.12.37   (стар №012037)

1450

III

лозе

4125/16.07.2018 г.

Сокол

17.

№67828.12.54   (стар №012054)

513

III

лозе

4132/16.07.2018 г.

Сокол

18.

№67828.12.57   (стар №012057)

536

III

лозе

4133/16.07.2018 г.

Сокол

19.

№67828.12.67   (стар №012067)

528

III

лозе

4134/16.07.2018 г.

Сокол

20.

УПИ №XXIII – 66,кв.4

1239

Незастроен поземлен имот

217/04.04.2001 г.

Вълкан

 
2.Определя пазарни цени, въз основа на изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител, както следва :

Идентификационен номер

(стар номер )

Площ

кв.м

Начин на

трайно

ползване

Акт за частна общинска собственост

Населено място

Пазарна цена

/без ддс/

лв.

1.

№22798.6.310(стар    №006310)

304

нива

2988/30.11.2011г.

Долно Ряхово

481,10

2.

№ 70336.11.19  (стар №011019 )

4019

лозе

3819 /19.06.2017 г.

Суходол

4842,80

3.

№70336.90.166 (стар №090166 )

622

нива

2587/06.06.2011 г.

Суходол

852,70

4.

№70336.90.167 (стар №090167 )

6515

нива

2588/06.06.2011 г.

Суходол

8748,10

5.

№70336.90.176 (стар №090176 )

4349

нива

2593/06.06.2011 г.

Суходол

5999,10

6.

№67828.1.218   (стар №001218)

3482

нива

3465/29.05.2015 г.

Сокол

4822,30

7.

№67828.12.17   (стар №012017)

663

лозе

4116/16.07.2018 г.

Сокол

895,20

8.

№67828.12.18   (стар №012018)

634

лозе

4117/16.07.2018 г.

Сокол

855,60

9.

№67828.12.23   (стар №012023)

646

лозе

4118/16.07.2018 г.

Сокол

872,40

10.

№67828.12.26   (стар №012026)

637

лозе

4119/16.07.2018 г.

Сокол

859,80

11.

№67828.12.27   (стар №012027)

630

лозе

4120/16.07.2018 г.

Сокол

850,50

12.

№67828.12.28   (стар №012028)

624

лозе

4121/16.07.2018 г.

Сокол

842,10

13.

№67828.12.30   (стар №012030)

475

лозе

4122/16.07.2018 г.

Сокол

635,60

14.

№67828.12.31   (стар №012031)

512

лозе

4123/16.07.2018 г.

Сокол

684,60

15.

№67828.12.36   (стар №012036)

1129

лозе

4124/16.07.2018 г.

Сокол

1532,80

16.

№67828.12.37   (стар №012037)

1450

лозе

4125/16.07.2018 г.

Сокол

1957,50

17.

№67828.12.54   (стар №012054)

513

лозе

4132/16.07.2018 г.

Сокол

686,30

18.

№67828.12.57   (стар №012057)

536

лозе

4133/16.07.2018 г.

Сокол

717,20

19.

№67828.12.67   (стар №012067)

528

лозе

4134/16.07.2018 г.

Сокол

706,40

20.

УПИ №XXIII – 66,кв.4

1239

Незастроен поземлен имот

217/04.04.2001 г.

Вълкан

2936,50

          3.Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаните имоти.
 
По точка седма от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на УПИ по регулационния план на с. Ст. Караджа, общ. Главиница.
            
РЕШЕНИЕ №88
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост  и чл.34, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Дава съгласие да се продаде следния недвижим имот – частна общинска собственост представляващ:
         УПИ IX-127, кв.26 -  с площ 388 кв.м. по регулационния план на с. Ст. Караджа, с построена в него едноетажна масивна сграда (Битова сграда) със застроена площ 110 кв.м., АЧОС №3980/02.02.2018г.
    
2. Определя пазарна цена, въз основа на изготвени пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва :
           

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

УПИ IX-127,кв.26 -  с площ 388 кв.м. по регулационния план на с. Ст.Караджа, с построена в него едноетажна масивна сграда(Битова сграда)със застроена площ 110 кв.м., АЧОС №3980/02.02.2018г.

6273,60

  3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаният имот.
 
По точка осма от дневния редКандидатстване на Община Главиница във фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Подпомагане на образователния процес на деца и младежи от I до XII клас настанени в социални услуги, делегирани от държавната дейност от резидентен тип на територията на община Главиница, чрез закупуване на технически средства с лицензиран софтуер”.
            
РЕШЕНИЕ №89
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.27, ал.1, т.6 от Закона за социално подпомагане и § 37 от преходни и заключителни  разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за социално подпомагане, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
        1. Дава съгласие община Главиница да внесе проектно предложение „Подпомагане на образователния процес на деца и младежи от I до XII клас настанени в социални услуги, делегирани от държавната дейност от резидентен тип на територията на община Главиница, чрез закупуване на технически средства с лицензиран софтуер “ във Фонд „Социална закрила”, гр. София
      2. Възлага на Кмета на община Главиница осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
  
По точка девета от дневния редОтпускане на средства за възстановяване на щети от възникнал пожар.
 
РЕШЕНИЕ №90
На основание чл.21, ал.1,т.6 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и мастната администрация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
            1. Дава съгласие да се закупят строителни материали за възстановяване на щетите от възникнал пожар на 13.06.2020г. в жилището на Тахсин ***** Юсеин, ЕГН **********, с постоянен адрес: с. *****, ул. „**********“ №*, общ. Главиница, обл. Силистра, на стойност до 2 000 /две хиляди/ лева от бюджета на община Главиница за 2020 год.
            2. Средствата да се заделят от дейност 998 „Резерв“,00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи.
            3. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.
 
По точка десета от дневния редОпределяне начина на ползване на отделите, предвидени за сеч през 2020 год.
 
РЕШЕНИЕ №91
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2, от Закона за Горите, чл. 5, ал.1 и 3, чл. 66, ал.1, т.2 и ал.2, т.3, чл.71, ал.1, т.4 и ал. 6, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
      І. Определя начина на ползване на подотделите от горските територии - общинска собственост за календарната 2020 г., да се осъществи по начина посочен в чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, чрез добив и продажба на добита дървесина.
      ІІ. Упълномощава Кмета на общината, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите, чл.5, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  да  организира и проведе открит конкурс за възлагане добива на дървесина на подотделите, включени в годишния план за ползване за 2020 г., приет с Решение № 56 от Протокол № 8/31.03.2020 г.
     ІІІ. Определя продажбата на добитата дървесина от подотделите, включени в годишния план за ползване на дървесина за 2020 г., приет с Решение № 56 от Протокол № 8/31.03.2020 г., да се осъществи по реда на  чл. 66, ал. 1, т. 2, чл. 66, ал. 2,  т. 3, чл. 71, ал. 1, т. 4 и чл. 71, ал. 6, т. 1  от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
 
По точка единадесета от дневния редОпределяне на представител на Община Главиница за участие в заседания на  Общо събрание на съдружниците на  „Водоснабдяване и канализация„ ООД - гр.Силистра.
  
РЕШЕНИЕ №92
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Главиница, област Силистра, чл.20, т.1 от Наредба №29 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
    1. Определя за представител на Община Главиница в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация„ ООД - гр.Силистра - г-н Неждет Джевдет - кмет на Община Главиница.
   2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в заседание на Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация„ ООД - гр.Силистра да бъде заместван от  г-жа Сюзан Хасан – заместник-кмет на Община Главиница.
    3. Определените представители на Община Главиница в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация„ ООД - гр.Силистра  са за мандат 2019- 2023 год.
 
 
По точка единадесета от дневния ред – Разни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:         /п/                                                                               Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                          /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт