▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
 
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №10/29.05.2020 ГОДИНА
 
  
По точка първа от дневния ред - Издаване на запис на заповед от Кмета на община Главиница в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по анекс №BG06RDNP001-7.001-0069-C02 от 18.05.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.001-0069 от 08.05.2019г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяването на селата в селските райони“ за проект „Реконструкция на улична мрежа  на територията на Община Главиница“
 
РЕШЕНИЕ №75
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.10 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 1. Упълномощава Кмета на Община Главиница да издаде Запис на заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 533 353,53лева (словом: петстотин тридесет и три хиляди триста петдесет и три лева и петдесет и три стотинки), за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ анекс №BG06RDNP001-7.001-0069-C02 от 18.05.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.001-0069-С01 от 08.05.2019г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяването на селата в селските райони“ за проект „Реконструкция на улична мрежа на територията на Община Главиница“.
2. Възлага на Кмета на Община Главиница да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ анекс №BG06RDNP001-7.001-0069-C02 от 18.05.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.001-0069-С01 от 08.05.2019г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие“.
 
По точка втора от дневния ред – Издаване на запис на заповед от Кмета на община Главиница в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по анекс №BG06RDNP001-7.001-0069-C02 от 18.05.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.001-0069-С01 от 08.05.2019г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяването на селата в селските райони“ за проект „Реконструкция на улична мрежа  на територията на Община Главиница“.
 
РЕШЕНИЕ №76
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.10 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 1. Упълномощава Кмета на Община Главиница да издаде Запис на заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 106 670, 71 лева (словом: сто и шест хиляди шестстотин и седемдесет лева и седемдесет и една стотинки), за обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в анекс №BG06RDNP001-7.001-0069-C02 от 18.05.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.001-0069-С01 от 08.05.2019г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяването на селата в селските райони“ за проект „Реконструкция на улична мрежа  на територията на Община Главиница“.
 2. Възлага на Кмета на Община Главиница да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ анекс №BG06RDNP001-7.001-0069-C02 от 18.05.2020г. към административен договор №BG06RDNP001-7.001-0069-С01 от 08.05.2019г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие“.
 
По точка трета от дневния редИзменение на Решение №37 от протокол №5/12.02.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра.
 
 РЕШЕНИЕ №77
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.39 от ЗПФ и чл.34, ал.3, т.5 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 Определя актуализираните лимити за 2020 год., както следва:
 • Максимален размер на новия общински дълг за 2020 год. в размер на 127 900 лв.
 • Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 год. в размер на 0 лв.
 • Максимален размер на общинския дълг към края на 2020 год. в размер на 669 009 лв., съгласно Приложение №12 (актуално).
По точка четвърта от дневния редАктуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020 год.
 
РЕШЕНИЕ №78
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Приема актуализацията на поименния списък за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2020г., собствени средства и други средства в размер на 2 268 164лв. в частта бюджетни средства или 4 783 818лв. общо бюджетни средства и средства от ЕСФ, съгласно Приложение №1, както следва:
 
 • Намалява разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА“                                                    -   9 600 лв.
 • Увеличава разходен §52-00 „Придобиване на дълготрайни  материални активи“        + 29 899 лв.
 • Намалява разходен §10-11 „Храна“                                                                                     - 19 747 лв.
в т.ч. по дейности: 
 • Дейност 311 „Детски градини“                                                                                            - 19 747 лв.
 • Намалява разходен §10-20 „Разходи за външни услуги“                                                        - 552 лв.
в т.ч. по дейности: 
 • Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“   - 552лв.
 
 • Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.
                                                                                 
По точка пета от дневния редПрекратяване и откриване на производство по ликвидация на общинско търговско дружество "Общински превози" ЕООД гр. Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №79 изм. с Решение №114/24.09.2020 год. на ОбС - Главиница; изм. с Решение №122/16.10.2020 год. на ОбС - Главиница
На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.147, ал.2, чл.154, ал.1, т.2, чл.156, ал.1 и глава XVII „Ликвидация“ от Търговския закон, чл. 12 ал.1 т.1, т.17, ал.2 т.3 от Наредба №29 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност на Общински съвет гр. Главиница и чл.17 от Актуализиран дружествен договор на „Общински превози” ЕООД гр.Главиница от 2004г.,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:

    1. Прекратява търговско дружество „Общински превози” ЕООД, с ИН 118038098, със седалище и адрес на управление: гр. Главиница 7630, общ. Главиница, обл. Силистра, ул. Витоша №48.

     2. Открива производство по ликвидация на „Общински превози” ЕООД, с ИН 118038098, със седалище и адрес на управление: гр. Главиница 7630, общ. Главиница, обл. Силистра, ул. Витоша №48.

      3. Определя срок за ликвидация на търговско дружество „Общински превози” ЕООД – 8 /осем/ месеца, считано от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в Търговския регистър.

     4. Избира за ликвидатор адв. Венцислав ***** Маринов и определя месечното му възнаграждение в размер на 845,00 лева /минималния осигурителен праг за длъжността според кода на икономическа дейност на дружеството - 4939/.

      5. Освобождава управителя на търговско дружество „Общински превози” ЕООД г-н Айлин ***** Елман и упълномощава Кмета на Община Главиница да прекрати договора му за възлагане на управлението, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.

       6. Възлага на Кмета на Община Главиница, последващите, съгласно закона действия.

           
По точка шеста от дневния редРазрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изместване на два броя стоманенобетонни стълбове на ул. „Възраждане”, част въздушна мрежа НН към ТП „5 Училище„ Зафирово, находящи се в с.Зафирово, общ.Главиница
 
 РЕШЕНИЕ №80
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.150, ал.6, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Разрешава изработване на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изместване на два броя стоманенобетонни стълбове на ул. „Възраждане”, част въздушна мрежа НН към ТП „5 Училище„ Зафирово, находящи се в с.Зафирово, общ.Главиница
2. Одобрява план - схема за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т.1 от решението.
3. На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община-Главиница.
4. На осн. чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
По точка седма от дневния редРешение №29 от 10.04.2020 год. на Административен съд - Силистра.
     
РЕШЕНИЕ №81
На основание чл.45, ал.9 и 12 от ЗМСМА и Решение №29 от 10.04.2020 год. на Административен съд – Силистра, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
По точка осма от дневния редРазни
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:         /п/                                                                                      Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт