▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №5/12.02.2020 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Приемане Бюджета на Община Главиница за 2020 год. 
 
РЕШЕНИЕ №37 изм. с Решение №77/29.05.2020 год. на ОбС - Главиница, изм. с Решение №83/30.06.2020 год. на ОбС - Главиница.
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020г., ПМС №381 от 30.12.2019г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020г., и Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община Главиница за 2020г. в размер на 12 451 882лв., съгласно основните показатели по чл.14, ал.1 от ЗПФ, както следва:
1.1 По приходите в размер на 12 451 882лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
             1.1.1.Приходи с държавен характер в размер на 6 346 829лв., в.т.ч.,
                 1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 5 893 959лв.;
                 1.1.1.2.Временно съхранявани средства и средства на разпореждане -44 052лв. (§§88-03)
     1.1.1.3.Преходен остатък от 2019г.размер на 496 922лв., разпределен по функции и дейности съгласно Приложение №4.
             1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 6 105 053лв., в т.ч.:
                 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 506 500 лв.;
                 1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 2 148 200лв.;
                 1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 1 008 600лв.;
                 1.1.2.4. За зимно поддържане на пътищата 120 500лв.;
                 1.1.2.5. За целева субсидия за капиталови разходи в размер на 713 200лв.
                 1.1.2.6. Трансфери в размер на 294 000лв.;
                 1.1.2.7. Погашения по дългосрочни заеми от банки  -89 541лв.
                 1.1.2.8. Възстановяване на чужди средства от небюджетни предприятия   -33 088лв.
                 1.1.2.9. Погашения по финансов лизинг -43 609лв.
                 1.1.2.10. Преходен остатък от 2019г. в размер на 1 480 291лв., разпределен по функции и дейности съгласно Приложение №4
       1.2 По разходите в размер на 12 451 882лв., разпределени по функции, дейности, и параграфи, съгласно Приложения №2 и №3, в.т.ч.:
            1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 6 346 829лв, съгласно Приложение №2
            1.2.2.  За  местни дейности в размер на 5 504 942лв., съгласно Приложение №3
            1.2.3.  За дофинансиране на държавните дейности в размер на 600 111лв., съгласно Приложение №3
2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2019г.  по функции и дейности съгласно Единна бюджетна класификация за 2020г.в размер на  1 977 213лв., съгласно Приложение №4.
3. Приема програма за капиталови разходи за 2020г. в размер на 4 763 519лв., съгласно Приложение №5 Поименен списък на капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране и Приложение №5а, - Справка по чл.87 от ЗДБРБ за 2020г. за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч.:
     3.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи сгл. ЗДБРБ за 2020г. в размер на 713 200лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 49 528лв.
      3.2 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани от собствени средства, в размер на 92 569лв.
   3.3 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък от обща изравнителна субсидия за зимно поддържане на пътищата от 2019г. в размер на 36 656лв.
   3.4 Приема разчет за капиталови разходи, финансирани с преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2019г. в размер на 33 460лв.
     3.5 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ (§31-18) от 2018г. и 2019г., в размер на 1 370 000лв.
     3.6 Прима разчет за капиталовите разходи, финансирани от други трансфери от министерства и ведомства от 2018г. (МОН),  в размер на 1 980лв.
     3.7. Приема разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми в размер на 2 515 654лв.
 
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
       4.1. Членски внос – 13 200лв., за НСОРБ, НССОРБ, НАПОС и други сдружения, в които членува общината.
       4.2. Обезщетения и помощи по решение Общински съвет 26 500лв.:
                 4.2.1. За социално слаби и нуждаещи сe,  и други цели – 5 000лв.
        4.2.2. За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни и регистрирани в службите за социално подпомагане лица – 1 500лв., при разход за едно погребение – до 150лв., включващ ковчег, надгробен знак, превоз на покойник, некролози и други погребални принадлежности.
                4.2.3. За отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждане на деца, съгласно Наредба №30 на община Главиница  – 20 000лв.
       4.3. Субсидии за:
            4.3.1. Читалища  - 381 720лв., в т.ч.: съгласно ЗДБРБ за 2020г. в размер на 375 840лв. и преходен остатък в размер на 5 880лв.
            4.3.2. Спортен клуб „ФК „Левски-96“ гр. Главиница“, в размер на 20 000лв.
            4.3.3. Общинска фирма „Общински превози“ ЕООД, в размер на 12 000лв.
       4.4. Приема следните лимити за разходи:
                     4.4.1. Социално-битови разходи в размер на 3% върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.
                     4.4.2. Представителни разходи съгласно чл.89 ал. 1 и ал.2 от ЗДБРБ 2020г.  в размер на 19 601лв., в т.ч.:
                        4.4.2.1 – Представителни разходи на кмета на общината – 13 067лв.
                         4.4.2.2 – Представителни разходи на председателя на Общински съвет – 6 534лв.
     5. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния персонал на ОП „Общински имоти и комунални дейности“ гр. Главиница, съгласно Приложения №6, №6а, №6б, №6ви №6г
     6. Приема план – сметка за финансиране дейността на Отдел „ Управление и стопанисване на общински гори“, съгласно Приложение №7.
     7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно  Приложение №8.
     8. Одобрява актуализирана бюджетната прогноза за местните дейности с показатели за 2021г. и прогнозни показатели за 2022г. и 2023г. съгласно Приложение №9
     9. На основание чл.11, ал.10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №10
     10. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2020г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на „делегирани бюджети“, съгласно Приложение №11
     10.1. Определя числеността на персонала и разпределението на месечните планови разходи за заплати за 2020г. по функции и дейности , съгласно Приложение №11
     10.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ се определя от кмета на общината, в рамките на средствата, определени по стандарти и утвърдените размери по т.1.2 от настоящето решение.
11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2020г. по бюджета на общината в размер на 2 167 082лв.
12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020г. в размер на 1 843 910лв. 
13. Определя размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020г. на обща стойност 0 лв.
14. Съгласно чл.39 от Закона за публичните финанси определя:
     14.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020г. в размер на 75 000лв.
     14.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2020г. в размер на 0лв.
  14.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2020г. в размер на 635 856лв., съгласно Приложение №12
15. Определя размера на просрочените вземания от предходната година, които ще бъдат
събрани в бюджета за 2020г. на обща стойност 35 383лв.
16Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени (чл.125 от ЗПФ):
     16.1 В частта за делегираните от държавата дейности- между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
     16.2 В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
     16.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
17. Възлага на кмета
     17.1 Да определи и утвърди  бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
     17.2 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и утвърди разпределението.
     17.3 Да информира общинския съвет в случай на отклонения на среден темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
     17.4 Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
     17.5 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети.
     17.6  Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерство на финансите.
18. Упълномощава кмета:
     18.1 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет;
     18.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;
     18.3 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти;
     18.4 Да направи предложение до министъра на финансите по реда на чл.87 от ЗДБРБ за 2020г. за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, поименно определени като обекти, с конкретен размер за финансиране съгласно Приложение №5а.
19. Задължава читалищните настоятелства да представят тримесечно отчет на кмета на общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия.
20. Да ограничава или спира  финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол (чл.130, ал. 1 от ЗПФ).
21. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размерите на постъпилите и разходвани средства от дарения, спонсорства и в съответствие с волята на дарителя и донора.
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №13.
 
По точка втора от дневния ред - Разни
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                /п/                                                                                 Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                              /Месут Алиш/
 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт