▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

 

Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №3/23.12.2019 ГОДИНА
 

 

По точка първа от дневния ред – Преразглеждане на Решение №15 от Протокол №2/22.11.2019 год. на ОбС – Главиница.
РЕШЕНИЕ №16
На основание чл.45, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
            Отменя Решение №15 от Протокол №2/22.11.2019 год. на ОбС – Главиница.
 
По точка втора от дневния редАктуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2019 г.
 
РЕШЕНИЕ №17
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
             1. Приема актуализацията на поименния списък за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2019г., собствени средства и други средства в размер на 2 186 712 лв. съгласно Приложение №1, както следва:
  • Намалява разходен §10-30 „Текущ ремонт“                                                     -44 472лв.
  • Увеличава разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА“                                 +8 544лв.
  • Намалява разходен §52-00 „Придобиване на дълготрайни
                                                            материални активи“                                        -35 141лв.
  • Увеличава разходен § 00-98 „Резерв за непредвидени и
неотложни разходи“, в  дейност 998 Резерв                                                            +71 069лв.
           2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.
                                                                                 
По точка трета от дневния редОпределяне на годишния размер на такса “Битови отпадъци” за 2020г. на територията на община Главиница и приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020година.
 
РЕШЕНИЕ №18
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7, и при спазване правилата на чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.62 и чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.16 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
    1. Одобрява план-сметка сметката за необходимите разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2020 г., съгласно Приложение №1.
    2. Утвърждава размера на такса “Битови отпадъци” за 2020г. за територията на община Главиница, съгласно Приложение №2.
    3. Задължава Кмета на общината да включи в бюджета на Общината за 2020 година по прихода и разхода определените в план - сметката средства.
 

По точка четвърта от дневния редОдобрява общата численост и структура на Общинска администрация.

 РЕШЕНИЕ №19

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.44, ал.1 от ЗМСМА, чл.12 ал.1 от НПКДА и чл.7 от ЗА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

   1. Отменя Решение №4 от Протокол №2/22.11.2019г. на Общински съвет гр.Главиница, с което е одобрена настоящата численост и структура на Общинска администрация гр.Главиница.
    2. Одобрява обща численост и структура на Общинска администрация с00 щатни бройки, както следва:
         2.1 Кмет на община – 1 щ. бр.
         2.2 Заместник кмет – 3 щ. бр.
         2.3 Секретар на община – 1 щ. бр.
          2.4 Кмет на кметство – 17 щ. бр.
          2.5 Кметски наместник – 5 щ. бр.
          2.6 Административно и финансово обслужване на населението – 14,5 щ.бр.
           2.7 ССИ и ГЗ – 1 щ. бр.
           2.8 Архитект – 0,5 щ. бр.
           2.9 Технически сътрудник ОбС – 1 щ. бр.
           2.10 Секретар на МКБППМН – 1 щ. бр.
           2.11 Вътрешен одитор – 1 щ. бр.
           2.12 ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” с 1 щ. бр. за Директор на Дирекция, включваща следните отдели и щ. бр.:
                -  Отдел „Счетоводство и финанси” – 8 щ. бр.
                -  Отдел „Местни данъци и такси” – 4 щ. бр.
                -  Отдел „Гражданска регистрация, административно и техническо обслужване” – 5 щ. бр.
           2.13 ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” с 1 щ. бр. за Директор на Дирекция, включваща следните отдели и щ. бр.:
                 - Отдел „Устройство на територията” – 5 щ. бр.
                 - Отдел „Общинска собственост” – 4 щ. бр.
                 - Отдел „Обществени поръчки, програми и проекти” – 4 щ. бр.
                 - Отдел „Управление и стопанисване на общинските гори „ – 4 щ. бр.
                 - Отдел „Хуманитарни дейности” – 4 щ. бр.

       3. Възлага на Кмета на община Главиница да предприеме действия по утвърждаване на нов Устройствен правилник на общинска администрация, както и изготвяне и утвърждаване на длъжностно щатно разписание.

        4. Разкрива структурно звено „Други дейности по икономиката” с 4,5 щ. бр.
           4.1 Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимите действия по утвърждаване на длъжностно щатно разписание на звено „Други дейности по икономиката“.
 
По точка пета от дневния редУтвърждаване на щатната численост на персонала в Домашен социален патронаж - гр. Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №20
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Отменя Решение №333 от Протокол №38/01.02.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница.
2. Одобрява обща численост на персонала в Домашен социален патронаж – гр. Главиница с 15,0 щатни бройки.
3. Възлага на кмета на Община Главиница в срок до 31.01.2020 год. да извърши необходимите действия по утвърждаване на длъжностното щатно разписание на ДСП – гр. Главиница.
 
По точка шеста от дневния редОтчитане и приемане на инвестиции , извършени от  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2019 година, като част от договора с  Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра (АВиК).      
 
РЕШЕНИЕ №21
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и в съответствие с указания дадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройство с изх. №91.00.87/13.10.2017 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 1. Приема и одобрява следните инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2019 г. в публични активи на Община Главиница:
Пор.
Местоположение на актива
Участък
Наименование на актива
Обща стойност, лв
1
с.Падина
ПС Падина-Gv16
Реконструкция на водопровод етернитов ф200-1120м
1,835.09
2
гр.Главиница, ПС Главиница
гр.Главиница, ПС Главиница
Реконструкция на Водопровод етернитов Ф150-2250 м, инв.№012406
2,310.28
3
с.Зафирово, ул."Славянска" 23
с.Зафирово, ул."Славянска" №23
СВО, ул."Славянска" 23, казан, Зафирово
367.16
4
с. Стефан Караджа-с.Осен
МВ ПС Стефан Караджа-с.Осен
ПХ 70/80 надземен, МВ ПС Стефан Караджа-с.Осен
1,176.02
5
с.Калугерене, ул."Втора"
с.Калугерене, ул."Втора"
ПХ 70/80 надземен, ул."Втора", с.Калугерене
795.45
6
с.Коларово, ул."Витоша"
с.Коларово, ул."Витоша"
ПХ 70/80 надземен, ул."Витоша", с.Коларово
1,214.64
7
с.Зафирово, ул."Ген. Атила Зафиров"
с.Зафирово, ул."Ген. Атила Зафиров"
ПХ 70/80 надземен, , ул."Ген. Атила Зафиров", с.Зафирово
835.16
8
с. Звенимир, КВ Звенимир
с. Звенимир, КВ Звенимир
Ел табло АСУВ- КВ Звенимир
5,689.76
9
с. Звенимир, ТК2-ТК3/76 Звенимир
с. Звенимир, ТК2-ТК3/76 Звенимир
Водомер DN100 В-ТК2-ТК3/76 ЗВЕНИМИР
866.56
10
с. Падина
с. Падина ТК1 СК1/81
Водомер DN100 ТК1 СК1/81 Падина
781.94
11
гр.Главиница, ПСОВ
ПСОВ Главиница вход
Разходомер -МИР DN200
7ME6520-4PC13-2LD1 ПСОВ Главиница
9,545.28
12
с. Дичево, ТК Дичево
с. Дичево
Водомер DN100 ТК Дичево
744.02
13
гр.Главиница, ул."Трети март"
гр.Главиница, ул."Трети март"
Реконструкция на улична мрежа етернит Ф80-761 м,ул."Трети март" инв.№011412, 14бр. СВО
25,693.10
 
 
ОБЩА СТОЙНОСТ:
51,854.46
        2. Извършените инвестиции от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2019 г. в публични активи на Община Главиница да преминат  в управление на Асоциацията по ВиК, на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра.
 
По точка седма от дневния редОдобряване на проект за Общ устройствен план /ОУП/ на Община Главиница.
  
РЕШЕНИЕ №22
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ  и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол № 9  от 28.11.2019 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Одобрява Общ устройствен план на Община Главиница.
2. Решението да се изпрати в 7-дневен срок от приемането му на Областен управител гр. Силистра.
3. След влизане в сила на решението да се обнародва в Държавен вестник и се публикува на интернет страницата на Общината.
 
 
По точка осма от дневния редУпълномощаване Кмета на Община Главиница за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обезпечаваща пълния размер на авансовото плащане по договор №BG05M9OP001-2.052-0001 „Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.052 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Социално-трудова и здравна интеграция“
 
РЕШЕНИЕ №23
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.10 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
    1. Упълномощава Кмета на Община Главиница да издаде Запис на заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, процедура чрез подбор на проекти №BG05M9OP001-2.052 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Социално-трудова и здравна интеграция“, платим на предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по изпълнение на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.052-0001-С01 „Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница” на стойност 28 644,54 лева (двадесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и петдесет и четири стотинки), което представлява 20% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.
      2. Възлага на Кмета на Община Главиница да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.052-0001-С01 и да ги представи пред Министерство на труда и социалната политика.

 

По точка девета от дневния редОсигуряване на дизелово гориво за нуждите на Полицейски участък гр. Главиница към Районно управление на МВР гр. Тутракан.

РЕШЕНИЕ №24

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

    1. Дава съгласие Община Главиница да предостави 720 литра дизелово гориво за обезпечаване нуждите на Полицейски участък гр. Главиница към Районно управление на МВР гр. Тутракан за периода 01.01 – 31.12.2020 год.

      2. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

 

По точка десета от дневния ред – Избиране на нов член в Постоянните комисии към Общински съвет.
 
РЕШЕНИЕ №25
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
      1. Изменя Решение №3 от Протокол 2/22.11.2019 год., както следва:
               1.1. Попълва постоянна комисия по бюджет и финанси с г-н Лютфен ***** Мехмед
               1.2. Избира за неин Председател г-н Лютфен ***** Мехмед.
               1.3. Освобождава г-жа Юлия ***** Георгиева, като член на ПК по здравеопазване и социални дейности.
               1.4. Попълва ПК по здравеопазване и социални дейности с г-жа Дилбер ***** Халим.
               1.5. Попълва ПК за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с г-жа Юлия ***** Георгиева.
               1.6 Избира за неин Председател г-жа Юлия ***** Георгиева.
 
По точка единадесета от дневния ред – Разни.
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:               /п/                                                                Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                    /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт