▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
 
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №2/22.11.2019 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
 
РЕШЕНИЕ №2
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 
По точка втора от дневния редОпределяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет.
 
РЕШЕНИЕ №3 изменено с Решение №25/23.12.2019 год. на ОбС - Главиница; изменено с Решение №245/23.02.2022 год. на ОбС - Главиница
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 и чл.38 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра.                   
РЕШИ:
 І. Създава следните Постоянни комисии към Общински съвет:
            1. Постоянна комисия по бюджет и финанси – 5 члена;
            2. Постоянна комисия  по стопански дейности, екология и транспорт - 5 члена;
            3. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности - 5 члена;
            4. Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 5 члена;
            5. Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси - 3 члена.
ІІ. Избира състава на Постоянните комисии към Общински съвет, както следва:
            1. Постоянна комисия по бюджет и финанси
                        1. Сюзан ***** Хасан – Председател;
                        2. Гюлсевер ***** Мехмед - член
                        3. Енвер ***** Сюлейман - член
                        4. Хюсеин ***** Хамди - член
                        5. Гюнай ***** Бедри – член
            2. Постоянна комисия  по стопански дейности, екология и транспорт
                        1. Йозджан ***** Расим – Председател;
                        2. Недрет ***** Алил - член
                        3. Тунчер ***** Ибрахим - член
                        4. Гюнай ***** Бедри - член
                        5. Танер ***** Ахмед – член
            3. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
                        1. Соня ***** Петкова – Председател;
                        2. Юлия ***** Георгиева - член
                        3. Гюлсевер ***** Мехмед - член
                        4. Тунчер ***** Ибрахим - член
                        5. Цветелина ***** Савянова – член
            4. Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура
                        1. Нефие ***** Раим – Председател;
                        2. Юлия ***** Георгиева - член
                        3. Йозджан ***** Расим - член
                        4. Енвер ***** Сюлейман - член
                        5. Соня ***** Петкова – член
            5. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
                        1. Лютфен ***** Мехмед – Председател;
                        2. Ерхан ***** Мехмед - член
                        3. Ради ***** Иванов - член
                        
По точка трета от дневния редИзменение на Решение №331 от Протокол №38/01.02.2018 год. на Общински съвет – Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №4 отменено с Решение №19/23.12.2019 год. на ОбС - Главиница.
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с §2, ал.1 от ЗР на Закона за изменение на ЗМСМА (ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.), във връзка с §153 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс) изм. и доп., ДВ бл.21 от  12.03.2019г., в сила от 12.03.2019 г.), Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                              
РЕШИ:
  1. Изменя Решение №331 от Протокол №38/01.02.2018 год. на Общински съвет – гр. Главиница за структурата и числеността на персонала в Общинска администрация, считано от 28.10.2019 год., съгласно Приложение №1, както следва:
      - кметове на кметства – 17 щ. бр.;
      - кметски наместници – 5 щ. бр.;
      - ст. спец. „Административно и финансово обслужване” – 14,5 щ. бр.;
      - Отдел „Техническо обслужване” – 9,5 щ. бр.
  2. Задължава Кмета на община Главиница да утвърди длъжностното щатно разписание. Трудово-правните отношения с персонала в кметство с. Малък Преславец следва да бъдат уредени при условията на чл.123 от КТ.
   3. Промените по т.1 и т.2 да се отразят в Устройствения правилник на Общинска администрация – гр. Главиница.
 
По точка четвърта от дневния редИзменение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне размера на местните данъци.
РЕШЕНИЕ №5
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА, чл.76, ал.3, чл.78, ал.3 и чл.79 и във връзка с чл.77 от АПК, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                   
РЕШИ:
     §1. чл.37, ал.2 Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 32, ал. 3 – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
       §2. Добавя към параграф 7 Измененията са приети с решение № 5 на Общински съвет от протокол № 2/22.11.2019 г. и Наредбата в тази си част влиза в сила от 01.01.2019 г.
 
По точка пета от дневния редИзбор на нови съдебни заседатели към Районен съд - Тутракан за мандата 2020 – 2023 год.
РЕШЕНИЕ №6
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 от ЗСВ, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра     
РЕШИ:
      Предлага пред Районен съд - Тутракан следните лица за съдебни заседатели за мандат 2020 – 2023 год.:
                 1. Ведиха ***** Юдаим;
                 2. Нурхан ***** Бедри;
                 3. Филип ***** Тодоров;
                 4. Иванка ***** Сярова;
                 5. Марияна ***** Донева.
 
По точка шеста от дневния редОпределяне представител на Общински съвет – Главиница в Областния съвет за развитие.
            
РЕШЕНИЕ №7
На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.2 от ЗРР и чл.62, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                    
РЕШИ:                                      
  1. Определя за представител на Общинския съвет гр. Главиница в Областния съвет за развитие на област Силистра – г-н Месут ***** Алиш – Председател на ОбС – Главиница.
    2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 представител за Областния съвет за развитие, той да бъде заместван от г-н Йозджан ***** Расим – общински съветник.
 
По точка седма от дневния редОпределяне представител на Общински съвет - Главиница в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
  
РЕШЕНИЕ №8
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.65а, ал.2 от Закона за защита при бедствия, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра             РЕШИ:
    Определя за свой представител в Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия, следният общински съветник - г-жа Юлия ***** Георгиева.
  
По точка осма от дневния редОпределяне на основните месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства.
 
РЕШЕНИЕ №9
На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет - Главиница, област Силистра
РЕШИ:
     1. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на Община Главиница, считано от 08.11.2019 г., в размер на 2 150.00 лева.
     2. Определя основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства в община Главиница, считано от 08.11.2019 г., както следва:
-       с. Зафирово                                         950.00 лева
-       с Ножарево                                         900.00 лева
-       с. Листец                                             900.00 лева
-       с. Зебил                                               910.00 лева
-       с. Звенимир                                        910.00 лева
-       с. Зарица                                             860.00 лева
-       с. Суходол                                           910.00 лева
-       с. Стефан Караджа                             910.00 лева
-       с. Калугерене                                      885.00 лева
-       с. Черногор                                         870.00 лева
-       с. Дичево                                             885.00 лева
-       с. Богданци                                         900.00 лева
-       с. Коларово                                         870.00 лева
-       с. Падина                                            860.00 лева
-       с. Вълкан                                             860.00 лева
-       с. Сокол                                               860.00 лева
-       с. Долно Ряхово                                 860.00 лева
      3. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда, вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Главиница и в рамките на утвърдения бюджет.
 
По точка девета от дневния редОпределяне на основното месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет – Главиница.
 
       РЕШЕНИЕ №10
На основание чл.26, ал.1 и ал.3, т.1 и 2 от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                     РЕШИ:      
    1. Определя пълно работно време – 8 /осем/ часа дневно, при 5 /пет/ - дневна работна седмица на председателя на Общински съвет – Главиница, считано от датата на определянето му за председател на Общински съвет – 08.11.2019 год.
    2. Определя основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет – Главиница в размер на 90% от основното месечно възнаграждение на кмета на Община Главиница, считано от 08.11.2019 год.
    3. Получава допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, както и платен годишен отпуск, в размер равен на кмета на Община Главиница.
    Актуализациите на основните възнаграждения до края на мандата да се извършват в съответствие с нормативната уредба в Република България.
 
По точка десета от дневния ред – Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
 
РЕШЕНИЕ №11
На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                         
РЕШИ:
     1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет
 г-н Месут ***** Алиш – Председател на Общински съвет – Главиница.
                         (трите имена)                                                      (позиция в ОбС)
     2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от г-н Тунчер ***** Ибрахим – общински съветник.
  (трите имена)               (позиция в ОбС)
 
По точка единадесета от дневния ред – Даване на съгласие Община Главиница, област Силистра да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвет в Република България.
 
РЕШЕНИЕ №12
На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                 РЕШИ:       
   1. Дава съгласие г-н Месут Алиш - Председател на Общински съвет – Главиница да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвет в Република България.
     2. Да се изплаща членски внос за сметка на Общината в частта местни дейности, дейност 123 "Общински съвет",  §46 00 „Разходи за членски внос и участие в търговски организации”.
 
По точка дванадесета от дневния ред Избиране на нови пълномощен и заместник пълномощен представители на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация общински гори.
 РЕШЕНИЕ №13
На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                 РЕШИ:           
1. Определя за пълномощен представител на Общото събрание на АОГ – г-н Неждет ***** Ниази – кмет на Община Главиница.
2. Определя за заместник пълномощен представител на Общото събрание на АОГ – г-н Филип ***** Тодоров – началник отдел „УСОГ”.
 
 По точка тринадесета от дневния ред - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 год.
 РЕШЕНИЕ №14
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                   
РЕШИ:
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2019 г., със следните имоти:
           
      Раздел II. Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС
    1. Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения

ИМОТ

Площ/кв.м./

60

  Урегулиран поземлен имот “ Футболно игрище“ площ от 14090 кв.м.

с. Ножарево общ.Главиница, АПОС 1495/14.01.2005 г.

14090

    2.  Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г.
 
По точка четиринадесета от дневния редУчредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти общинска собственост на други юридически лица и звена на бюджетна издръжка или техни териториални структури.
  
РЕШЕНИЕ №15 отменено с Решение №16/23.12.2019 год. на ОбС - Главиница.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 и чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1  от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Главиница, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                 
РЕШИ:
  1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на: Сдружение Футболен Клуб „Левски - 96” гр.Главиница, на имот  УПИ- „Футболно игрище” с площ от 14090 кв.м по регулационния план на с.Ножарево с построена в него едноетажна масивна сграда състояща се от две съблекални и коридор със застроена площ от 54 кв.м., АПОС № 1495/14.01.2005 Г.
   2. Упълномощава кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на ползване на имота със  Сдружение Футболен Клуб „Левски - 96” гр.Главиница.  
 
По точка петнадесета от дневния ред - Разни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:       /п/                                                                       Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                  /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт