▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис – извлечение!
 
  
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №1/08.11.2019 ГОДИНА
 
Относно: Избиране на Председател на Общински съвет – Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №1
На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 Избира за председател на Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра – г-н Месут ***** Алиш.
 
Вярно с оригинала!
 Снел преписа:        /п/                                                                     Председател на ОбС:   /пп/
            /инж. Севинч Даил/                                                                                  /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт