Написано от Общ. съвет на .

Ново! Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 год.

§2. Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация е приет с решение №101 от протокол №13/28.07.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница - влиза в сила от датата на приемането, като отменя до сега действащия Правилник приет с решение №2 от протокол №2/22.11.2019 год.

           

Печат