Общинска собственост

 • Начало
 • ЗАПОВЕДИ
 • ЗАПОВЕД № РД-01-589 гр. Главиница, 08.08.2018 г.,Относно : публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-589

гр. Главиница, 08.08.2018 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение № 387 по протокол № 45/27.07.2018 г. на Общински съвет Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

       за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

 

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1

УПИ XIX -313,кв.19 по регулационния план на с.Суходол общ.Главиница

2.000 кв.м

4599.00 лв.без ДДС

10.00 лв.

460.00 лв.

10.00 часа

 1. 2. Утвърждавам тръжната документация, в т.ч. указанията и изискванията към провеждането на търга, проекто- договора за продажба и приложенията към документацията.
 2. 3. Утвърждавам цената на тръжната документация, депозита за участие и часовете на провеждане на търга, съгласно приложената таблица;
 3. 4. Публичният търг да се проведе на 12.09.2018 год./сряда/ в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
 4. 5. Оглед на имота може да се провежда всеки работен ден при съгласуване на график с н-к отдел „Общинска собственост“ и транспорт на кандидата в срок до 11.09.2018 год. , 16,00 часа;
 5. 6. Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница в срок до11.09.2018 г, 16,00 часа. след представяне на документ за закупуването ѝ. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или  по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.
 6. 7. Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Информационният център на Община Главиница, в срок до 11.09.2018 г, 16,00 часа;
 7. 8. Краен срок за внасяне на депозита: - до 16.00 часа на 11.09.2018 г. /вторник/ на касата на Общината или по банкова сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC: CECB BG SF Централна кооперативна банка – Клон – гр. Главиница.
 8. 9. Публикуването на обявата за провеждане на търга да се извърши в един местен всекидневник, сайта на Община Главиница, на таблото в административната сграда на Община Главиница и в сградите на кметствата.
 9. 10. Назначавам комисия в състав:

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 11.10.2018 г./четвъртък/ на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 10.10.2018 г/сряда/

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“.

Преписи от заповедта да се връчат на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“, началник отдел „Общинска собственост“ и Председателя на комисията за сведение и изпълнение.

                                                

Неждет Джевдет………………..

Кмет на Община Главиница

Съгласували,

Сюзан Хасан……………….

Зам.кмет „Стопанско управление“

Изготвил,

Нурхан Али………………..

Директор на дирекция „ СУХД“ 

                                  

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт