Общинска собственост

 

ЗАПОВЕД

 

№ PД-01-398

гр. Главиница, 23.05.2018  г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Главиница, решение № 101  от протокол № 13  от 25.05.2016 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, обявен със заповед №РД-01-289 от 24.04.2018 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М

  1. Определям Гюлхаят Юсуф Ахмед с ЕГН: ===, л.к. №====, изд. на === г. от МВР Силистра, живущ в с.Стефан Караджа, ул. „Отец Паисий” № 19 , общ.Главиница, обл.Силистра за спечелил търга и за купувач на „Битова сграда” –едноетажна масивна сграда със застроена площ от 110 кв.м., построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот,съставлаващ УПИ ІI-127, квартал 26    по плана на с.Стефан Караджа, предмет на АЧОС № 162/25.01.2001 г., съгласно протокол № 2 от 17.05.2018 год. за провеждане на търг с явно наддаване и цена, достигната на търга в размер на 31008 лв. / тридесет и една хиляди и осем лева      /
  2. Купувачът следва да внесе в 14 дневен срок от връчване на заповедта на следните суми:

2.1. Цена на имота /31008 лв./тридесет и една хиляди и осем лв./, достигната на търга    по сметка: IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 56 00;

 

2.2. Местен данък в размер на 3 %  -   в размер на 930.24 лв./   деветстотин и тридесет лева , и двадесет и четири стотинки./, по сметка:  IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница; Вид плащане: 44 25 00;

2.3.  Разход за изготвяне на пазарна  оценка от лицензиран оценител    в размер на  170.00лв./сто и седемдесет лв./ по сметка IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 70 00;

  1.  Ако купувачът не внесе цената по т.2 се приема, че се е отказал да заплати предложената цена;
  2.  Документите, с които са внесени сумите по т.2 се представят в отдел „Общинска собственост“ за сключване на договор;
  3.  Разходите по вписване на договора са за сметка на купувача;

Настоящата заповед се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за деловодството, един за отдел „Общинска собственост“ и един за Дирекция „Финансово и административно обслужване” за сведение и изпълнение.

            Заверено копие от заповедта да се връчи срещу подпис на Купувача и на Директор на дирекция  „Стопанско управление и хуманитарни дейности за сведение и изпълнение.

 

 

Неждет Джевдет……………….

/ Кмет на община Главиница /

Съгласували,

Сюзан Хасан …………………..

Зам. кмет  „Стопански дейности“

Изготвил

Нурхан Али……………………

Директор на

Дирекция „СУХД“

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт