Общинска собственост

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-373

гр. Главиница, 21.05.2018 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Главиница и протокол от 29.03.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, обявен със заповед №РД-01-234 от 11.04.2018г.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

 

  1. Определям „ГАП – ИНЖ.КОНСУЛТ” ЕООД с ЕИК:....., седалище и адрес на управление в гр. Силистра, ул.”Добрич” №105, вх. „А”, ет.1 , ап.1, обл.Силистра представлявано от Георги Аврамов Петров-управител, с ЕГН ..... за спечелил търга и за купувач на поземлен имот №002082, представляващ лозе  трета категория, с НТП: Лозе, находящ се в землището на с.Зафирово, до „Стопанския двор”общ.Главиница, с площ от 0,561 кв.м. (петстотин шестдесет и един кв. м.),  съгласно протокол №1 от 16.05.2018 год. за провеждане на търг с явно наддаване и цена, достигната на търга в размер на 375.00 лв. /триста седемдесет и пет лева/
  2. Купувачът следва да внесе в 14 дневен срок от връчване на заповедта на следните суми:

2.1.            Цена на имота /375.00/, достигната на търга и намалена с внесения депозит /36.00 лв./ в размер на 339.00 лв. / триста тридесет и девет  лв. / по сметка: IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 56 00;

2.2.            Местен данък в размер на 3 %  -   в размер на 11,25 лв./ единадесет лв. и 25 ст./, по сметка:  IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница; Вид плащане: 44 25 00;

2.3.            Разход за изготвяне на пазарна  оценка от лицензиран оценител    в размер на  80.00лв./осемдесет лв./ по сметка IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 70 00;

  1. 3. Ако купувачът не внесе цената по т.2 се приема, че се е отказал да заплати предложената цена;
  2. 4. Документите, с които са внесени сумите по т.2 се представят в отдел „Общинска собственост“ за сключване на договор;
  3. 5. Разходите по вписване на договора са за сметка на купувача;

Настоящата заповед се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за деловодството, един за отдел „Общинска собственост“ и един за Дирекция „Финансово и административно обслужване” за сведение и изпълнение.

            Заверено копие от заповедта да се връчи срещу подпис на Купувача и на Директор на дирекция  „Стопанско управление и хуманитарни дейности за сведение и изпълнение.

 

 

Неждет Джевдет……………….

/ Кмет на община Главиница /

Съгласували,

Сюзан Хасан …………………..

Зам. кмет  „Стопански дейности“

Нурхан Али……………………

Директор на

Дирекция „СУХД“

Изготвил,

Хасан Хасан…………………..

Гл.специалист „Общ.собственост“

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт