Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-362

гр. Главиница, 21.05.2018 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Главиница и протокол от 29.03.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, обявен със заповед №РД-01-234 от 11.04.2018г.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

 

  1. Определям Сухат Сабри Абил с ЕГН:........ л.к. №.........., изд. на...... г. от МВР Силистра, живущ в с. Суходол, ул.”Осма” №13, обл.Силистра за спечелил търга и за купувач на поземлен имот №050124, представляващ  шеста категория, с НТП: Нива, находящ се в землището на с.Суходол, местност „Мера”общ.Главиница, с площ от 8002 кв.м. (осем хиляди и два кв. м.),  съгласно протокол №1 от  16.05.2018 год. за провеждане на търг с явно наддаване и цена, достигната на търга в размер на 8726,40 лв. /осем хиляди седемстотин двадесет и шест лева 40 ст./
  2. Купувачът следва да внесе в 14 дневен срок от връчване на заповедта на следните суми:

2.1.            Цена на имота /8726,40/, достигната на търга и намалена с внесения депозит /864.00 лв./ в размер на 7862,40 лв. /седем хиляди осемстотин шестдесет и два лв. 40 ст./  по сметка: IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 56 00;

2.2.            Местен данък в размер на 3 %  -   в размер на 261.80 лв./ двеста и шестдесет и един лв. и 80 ст./, по сметка:  IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница; Вид плащане: 44 25 00;

2.3.            Разход за изготвяне на пазарна  оценка от лицензиран оценител    в размер на  80.00лв./осемдесет лв./ по сметка IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 70 00;

  1. 3. Ако купувачът не внесе цената по т.2 се приема, че се е отказал да заплати предложената цена;
  2. 4. Документите, с които са внесени сумите по т.2 се представят в отдел „Общинска собственост“ за сключване на договор;
  3. 5. Разходите по вписване на договора са за сметка на купувача;

Настоящата заповед се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за деловодството, един за отдел „Общинска собственост“ и един за Дирекция „Финансово и административно обслужване” за сведение и изпълнение.

            Заверено копие от заповедта да се връчи срещу подпис на Купувача и на Директор на дирекция  „Стопанско управление и хуманитарни дейности за сведение и изпълнение.

 

 

Неждет Джевдет……………….

/ Кмет на община Главиница /

Съгласували,

Сюзан Хасан …………………..

Зам. кмет  „Стопански дейности“

Нурхан Али……………………

Директор на

Дирекция „СУХД“

Изготвил:

Хасан Хасан…………………..

Гл.специалист „Общ.собственост“

 

Печат