Общинска собственост

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-272.

гр. Главиница,19.04.2018  г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Главиница и протокол от 16.04.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, обявен със заповед №РД-01-152 от 13.03.2018 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

 

  1. Определям Зейфула Садула Ибрям с ЕГН: ………….., л.к. №……., изд. на ……………г. от МВР Силистра, живущ в с.Зарица, ул.”Десета” №5, общ.Главиница, обл.Силистра за спечелил търга и за купувач на поземлен имот №006013, представляващ земеделска земя трета категория, с НТП: Нива, находящ се в землището на с.Зарица, общ.Главиница, с площ от 4001 кв.м. (четири хиляди и един квадратни метра),  съгласно протокол от 16.04.2018 год. за провеждане на търг с явно наддаване и цена, достигната на търга в размер на 5425,00 лв. /пет хиляди четиристотин двадесет и пет лева/
  2. Купувачът следва да внесе в 14 дневен срок от връчване на заповедта на следните суми:

2.1.            Цена на имота /5425,00/, достигната на търга и намалена с внесения депозит /542,00 лв./ в размер на 4883.00 лв. / четири хиляди осемстотин  осимдесет и три лева/ по сметка: IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 56 00;

2.2.            Местен данък в размер на 3 %  -   в размер на 162,76 лв./ сто  шестдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки/, по сметка:  IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница; Вид плащане: 44 25 00;

2.3.            Разход за изготвяне на пазарна  оценка от лицензиран оценител    в размер на  80.00лв./осемдесет лв./ по сметка IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 70 00;

  1. 3. Ако купувачът не внесе цената по т.2 се приема, че се е отказал да заплати предложената цена;
  2. 4. Документите, с които са внесени сумите по т.2 се представят в отдел „Общинска собственост“ за сключване на договор;
  3. 5. Разходите по вписване на договора са за сметка на купувача;

Настоящата заповед се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за деловодството, един за отдел „Общинска собственост“ и един за Дирекция „Финансово и административно обслужване” за сведение и изпълнение.

            Заверено копие от заповедта да се връчи срещу подпис на Купувача и на Директор на дирекция  „Стопанско управление и хуманитарни дейности за сведение и изпълнение.

 

 

Неждет Джевдет……………….

/ Кмет на община Главиница /

Съгласувал,

Сюзан Хасан …………………..

Зам. кмет  „Стопански дейности“

Изготвил,

Нурхан Али……………………

Директор на

Дирекция „СУХД“

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт