Общинска собственост

 • Начало
 • ЗАПОВЕДИ
 • ЗАПОВЕД № РД-01-94 гр. Главиница, 15.02.2018 г., относно: публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти с предназначение „помещение за предоставяне на пощенски услуги“

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-94

гр. Главиница, 15.02.2018 г.

           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС  и  чл.18, чл. 52,53 и 54 от Наредба №3 на Общински съвет Главиница  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр. Главиница

Н А Р Е Ж Д А М

 1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  общински имоти с предназначение „помещение за предоставяне на пощенски услуги“, представляващи самостоятелни обекти:
  • Обект №1 помещение с площ 13,00 кв.м., в сградата на „Кметство и Читалище с.Коларово със застроена площ от 570 кв.м,построена в УПИ №1-160 КВ.19 по регулациония план на  с.Коларово общ.Главиница обл.Силистра   , предмет на АЧОС № 2/55/06.07.1998 г. и
  • Обект №2 помещение с  площ 18,00 кв. м., в сградата на „Кметство  “  с.Черногор  със застроена площ от 82,5 кв.м, построена в УПИ 107 кв.4 по регулациония план на  с.Черногор общ.Главиница обл.Силистра , предмет на АЧОС № 170/19.02.2001 г. 
 2. Търгът да се проведе на 20.03.2018г. за обект №1 от 10:00 часа и за обект №2 от 10:30 часа в Заседателната зала, IV етаж в сградата на Община Главиница, ул. „Витоша“ №44;
 3. Определям срок на наемното отношение:– 5 /пет/ години;
 4. Определям начална тръжна цена:
  • за обект№ 1- 20.80 лв. без включен ДДС и стъпка на наддаване 2,00 лв ;
  • за обект№2- 28.80 лв.без включен ДДС и стъпка на наддаване 3.00 лв;
  • Изчисляването на наемната цена е съгласно Тарифа, утвърдена от Общински съвет Главиница;
 5. Определям депозит за участие в търга в размер на 2.00лв за обект № 1 и 3.00 лв. за обект № 2., който се внася в касата на Община Главиница и/или  по сметка на община Главиница: IBAN: BG96CECB97903347835600, при ЦКБ Силистра, клон Главиница до 16:00 часа на 19.03.2018г.;
 6. Определям цена за закупуване на тръжна документация – 10,00 лв. Закупуването и получаването на документацията да се извършва всеки работен ден от 09,00 часа до 16,00 часа, след представяне на документ за закупуването ѝ. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж 1. Краен срок на закупуване на документацията: до 16,00 часа на 19.03.2018 год;
 7. Определям срок за извършване оглед на обекта - всеки работен ден от 10 до 16.00 часа на  19.03.2018г., след предварителна заявка в отдел «Общинска собственост» и след закупуване на тръжна документация;
 8. Определям срок за подаване на заявленията за участие в търга — до 16.00 часа на 19.03.2018г. - в Центъра за информация на гражданите, I етаж на Община Главиница;
 9. Повторен търг при неявяване на кандидати, да се проведе на 20.04.2018г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 19.04.2018 г;
 10. Утвърждавам тръжната документация, съгласно приложението, което е неразделна част от настоящата заповед;
 11. Назначавам комисия в състав:

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“.

Преписи от заповедта да се връчат на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“, началник отдел „Общинска собственост“ и Председателя на комисията за сведение и изпълнение.

                                               

Неждет Джевдет………………..

Кмет на Община Главиница

Съгласувал,

Сюзан Хасан……………….

Зам.кмет „Стопанско управление“

Изготвил :

Нурхан Али………………..

Директор на дирекция„ СУХД“   

 

                                  

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт