Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-25 /19.06.2017г. - публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: Поземлен имот ПИ №090039 с площ 1494 кв.м, с НТП „нива“, VI категория в землището на с.Бащино

HEADER GLAVINITSA

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

гр.Главиница                 №  РД-0125            19.06.2017г.

 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС,  Решение № 245 от Протокол   № 27/28.04.2017г. и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Главиница

З А П О В Я Д В А М

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот:  

Поземлен имот ПИ №090039 с площ 1494кв.м, с НТП „нива“, VI категория в землището на  с.Бащино, с първоначална тръжна цена 921,80лв. без ДДС. АОС № 2649/13.06.2011г.

Търгът да се проведе на  20.07.2017г. от 14:00ч. в заседателната зала на община Главиница  – ІV етаж.

Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.

           Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася  по сметка на община Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка “Централна Кооперативна Банка“ АД гр.Силистра или в касата на общината до 16,00ч. на  19.07.2017г.

            Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги  на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвръщаема сума в размер на 10,00лв., платими в брой в касата на общината до 16,00ч. на 19.07.2017г.

            Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.

            Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч.  на   19.07.2017г.

            При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 27.07.2017г., на същото място и при същите условия.

             Комисия , която да проведе търга:

   Председател:  Ирена Русчева– юрист  ;

         и членове:  1. Едис Метин Алиш   – началник отдел “ОбС” ;

  1.  Найле Мустафа Хайрулла  – кмет на с.Бащино

 Резервни членове: Хасан Н.Хасан – гл.специалист  „ОбС“  ;

                                Фахри Емин  – гл.специалист  „Земеделие и ОПФ“ 

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на Дирекция „СУХД”, на Дирекция „ФАО”  и на юриста на общината, както и да се обяви на публично място в сградата на общинска администрация и други места, достъпни до всички заинтересовани лица.

                                                                                                        КМЕТ НА ОБЩИНА:………п……….

                                                                                                                             /Неждет Джевдет/

ЕМ/

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт