Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № 0456/13.03.2017г. – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Косара за стопанската 2016/2017год.

ЗАПОВЕД

№ 0456/13.03.2017г.

На основание чл.37в, ал.15 и16 от ЗСПЗЗ и съгласно Заповед РД 09-98-53 от 27.01.2017г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Силистра – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Косара за стопанската 2016/2017год.

ОПРЕДЕЛЯМ:

           Следните ползватели на общинските полски пътища в землище с. Косара за стопанската 2016/2017год.

                                                

Ползвател

Имот № в КВС

 

Площ бяло петно   /дка/

Дължима рента /лв./

ЕТ „Деним-91-Юдаим Юдаим“

223

1,455

112,04

ЕТ „Деним-91-Юдаим Юдаим“

219

1,287

99,10

                                   Общо:

2,742

211,13

„Евроземеделие 1“ ЕООД

226

1,387

106,80

                                   Общо:

1,387

106,80

Румен Маринов Георгиев

213

2,942

226,53

                                   Общо:

2,942

226,53

„ЧЕРНОГОР АГРО” ООД

219

2,475

190,58

„ЧЕРНОГОР АГРО” ООД

231

3,759

289,44

                                   Общо:

6,234

480,00

ЗК „Сокол – 92“

219

2,077

159,93

                                   Общо:

2,077

159,93

ЗК „Косара - 92“

30

0,738

56,83

ЗК „Косара - 92“

66

0,805

61,99

ЗК „Косара - 92“

230

0,191

14,71

ЗК „Косара - 92“

231

0,057

4,39

ЗК „Косара - 92“

228

1,236

95,17

ЗК „Косара - 92“

207

2,040

157,08

ЗК „Косара - 92“

219

1,432

110,26

ЗК „Косара - 92“

223

3,076

236,85

ЗК „Косара - 92“

229

1,593

122,66

                                   Общо:

11,168

859,93

ЗК „Лазур - 94“

223

1,083

83,39

                                   Общо:

1,083

83,39

ЗК „Ген.Атила Зафиров“

209

4,366

336,18

                               Общо:

4,366

336,18

         ОБЩО:

31,999

2463,92

                                                                                                                                                     

ЗАПОВЯДВАМ:

 

            1. Ползвателите на имотите полски пътища,попадащи в масивите за ползване за землището на с. Косара за стопанската 2016/2017год. са длъжни в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да заплатят по банковата сметка на община Главиница: IBANBG12CECB97908447835600, в Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, ФЦ СИЛИСТРА, горепосочените суми, представляващи годишни наемни цени за стопанската 2016/2017 година.  

           След заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежен документ, ще бъде сключен договор с ползвателя за 1 /една/ стопанска година.

             2. Описът на имотите по ползватели за съответното землище е представен на интернет страницата на Община Главиница.            

             Заповедта да се обяви по реда на АПК, в сградата на Община Главиница, и в сградата на Общинска служба земеделие – Главиница.  

             Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Главиница.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Сюзан Хасан – Зам.-Кмет на община.

 

                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА:……п/п……….                                                                            

                                                                                                             /Неждет Джевдет/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт