Написано от Админ на .

 

Заповеди №-РД-01-684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705/11.11.2020 , Относно: Сключване на едногодишни договори за наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд без търг с лица, подали заявления за имоти по картата на възстановената собственост на землището на ...xxxx... arrow1  - ZIP FORMAT

 

 

Печат