Написано от Админ на .

logo mig 19.4 

 

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"

 

arrow1 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

 

 

 

Печат