• Начало
 • НОВИНИ
 • Обява за прием на проектни предложения по мярка 2.1 „Социално - трудова и здравна интеграция" от Стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"

 logo mig 19.4

 

О Б Я В А

 

Водено от общностите местно развитие

с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020

 

     Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа “ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.052 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Социално-трудова и здравна интеграция“.

 

Целта на процедурата е подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги за социалното приобщаване на представители на уязвими, етнически и маргинализирани групи и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи в общността.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“, от ОПРЧР за периода 2014-2020 г., в съответствие с: Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”. Мярката има принос към тематична цел 9 от Приоритетна ос 2: „Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността“, за постигане на специфична цел: „Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави“.

Целта на Мярка 2.1. „Социално-трудова и здравна интеграция“ е обвързана със Специфична цел 2 от СВОМР: „Намаляване на бедността, подкрепа за социално включване и по-добро качество на живот на уязвимите и малцинствени групи“ по Приоритет 3: „Развитие на човешките ресурси и подобряване на образованието, квалификацията и социалните взаимодействия в мултикултурната общност“. Мярката постига и стратегическата цел в частта й „подобряващи се условия за живот, социална, и трудова реализация“.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Направление 1: „Подобряване достъпа до заетост”

Направление 2: „Достъп до социални и здравни услуги“

Направление 3: „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 430 280,00 лв.

 • • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 30 000 лева
 • • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150 000 лева

Кандидати по настоящата процедура могат да бъдат

 1. Доставчици на социални и здравни услуги;
 2. Работодатели;
 3. Общини Главиница, Ситово

Партньори по настоящата процедура могат да бъдат:

 1. Доставчици на социални и здравни услуги;
 2. Работодатели;
 3. Общини Главиница и Ситово;
 4. Читалища;
 5. Неправителствени организации;
 6. Социални предприятия и кооперации за хора с увреждания.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес:

http://www.mig.glavinitsa-sitovo.org и https://еumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на проектни предложения: 03.06.2019 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 2.1 arrow1

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.