ОБЯВА
 
На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ, Общински съвет – Главиница
открива процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за нейното провеждане.
 
Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
 
Кандидатите подават в срок от 12.05.2023 год. до 02.06.2023 год. в кабинета на техническия сътрудник на Общински съвет – Главиница, улица „Витоша” 44, ет.2 следните документи:
1. Заявление /по образец/, което се получава от техническия сътрудник на Общински съвет – Главиница, улица „Витоша” 44, ет.2
2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие /по образец/;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт /по образец/.
 
Кандидатите да имат предвид, че ако са били съдебни заседатели два последователни мандата не могат да бъдат избрани по закон за трети мандат.
 
 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт