• Начало
 • НОВИНИ
 • Обява за трети прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"

Header 2021

 

О Б Я В А

 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО

„МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива трети прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.159 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основната цел на процедурата:

Основната цел е: да допринесе за преодоляване на изостаналостта и териториалния дисбаланс, да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и подобряване на условията и средата за икономическото развитие на територията на МИГ.

Мярка 7.2. от СВОМР отговаря за заявените потребности на местната общност от създаване, развитие или подобряване на състоянието на местната инфраструктура като среда за живот, труд и икономически дейности на населението.Публичните инвестиции по мярката са планирани с цел подобряване на облика и физическата среда в част от населените места, ограничаване обезлюдяването на територията, намаляването на риска от социално изключване и подобряване на качеството на живот. Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и социално предназначение, както и прилежащите им пространства, зелени площи за обществено ползване, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на МИГ. Чрез инвестициите в образователна инфраструктура се улеснява достъпа и качеството на предоставяното образование и се намалява броя на преждевременно напусналите процеса на обучение. Чрез инвестиции в културната инфраструктура се създават нови възможности за оживление на селата и територията. Подкрепата за инвестиции в малка по размер инфраструктура създава основни услуги на населението в селския район.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

По мярка 7.2. допустими кандидати са :

 • Община Главиница и Община Ситово;
 • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната инфраструктура и културния живот;
 • Читалища за дейности, свързани с културния живот;
 • Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община Главиница или община Ситово.
 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

По мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

 1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
 3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
 4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;
 5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.;
 6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
 3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
 4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;
 5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.;

 

 1. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 2. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони
 3. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и
 4. разходи, за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ „разходи-ползи” (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързвани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърля 5 на сто от стойността от допустимите разходи.
 1. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата обява предвижда няколко срока на кандидатстване:

Трети прием:

Начален срок за прием на проектни предложения:от 21.04.2022 г.

Краен срок за прием на проектни предложения: до 17:30 часа на 30.05.2022 г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по настоящият прием е: 815 351,28  лева.

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ Минимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 5 000 евро - 9779 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160 лева

Размер на финансовата помощ: Не повече от левовата равностойност на 100 000 евро за един проект – 195 580 лева

Интензитет на финансовата помощ: До 100% от допустимите разходи.

 • Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива,

включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите

пространства;

 • Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.
 • Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи - ползи" се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
 1. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

Критерии за избор

Точки

1

Проектът се реализира в населено място извън общинския център

15

2

Проектът се реализира в град/село център на община

5

3

Проектът е с обхват на дейностите повече от едно населено място

10

4

Проектът предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност

15

5

Проектът включва подобряване на социална или образователна инфраструктура

на територията

15

6

Проектът е ориентиран към създаване на нови услуги за населението

15

7

Проектът включва повече от един вид от допустимите дейности

15

8

Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания

10

 

Общо

100

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „1. Проектът се реализира в населено място извън общинския център“

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:

Данка Милчева – изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”– mig.glavinitsa-sitovo.org.;
 • на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.2

 

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg/287-7-3.html

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт