Написано от Админ на .

 

О Б Я В А

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.545 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основна цел на мярката е: Модернизиране на преработващи предприятия с цел производство на качествени местни храни и  продукти, създаване на работни места и стимулиране на предприятията да подобрят ефективността и конкурентоспособността си; насърчаване на  пазарните взаимодействия между земеделските производители и преработвaтелите на земеделска продукция на територията на МИГ. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

„МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

  1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро.
  2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.
  3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Допустими са само дейности на територията на МИГ, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

1.    внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

2.    внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

3.     намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

4.    постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

5.    подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

6.    опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

7.    подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

8.    подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

9.    подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10.     подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

      Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

 Разходите свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи.

Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти - недвижима собственост, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.

Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

Настоящата процедура е с няколко крайни срока за кандидатстване:

Първи период на прием: от 20.10.2021 г.  -  до 17:30 часа на 29.11.2021 г.

Втори период на прием: от 28.02.2022 г. - до 17:30 часа на 04.04.2022 г.

/При наличие на остатъчен финансов ресурс/

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Общият финансов ресурс по процедурата е 206 000,00 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  9 779,00 лева

Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160,00 лева

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 4889,50 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 117 348.00 лева .

Интензитет на финансовата помощ: До 50% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.

Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Критерии за избор

Точки

1

Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост на територията на МИГ

30

2

Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на територията на МИГ

15

3

Проектът е свързан  с внедряване на иновации

10

4

Проектът е за преработка на биологични продукти

  5

5

С проекта се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда.

10

6

Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на - минимум

1 ново работно място и запазване на съществуващи работни места

30

 

Общо

100

       В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, и ще се дава предимство на проекта/ите, получил по-висока оценка/и по следния критерий:

За контакти:

Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на адрес: гр.Главиница, ул.“Дунав" № 13 А , тел.: 088 445 9599

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на сдружение МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.2

 

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg/277-4-12.html

 

 

Печат