Написано от Админ на .

 

   Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица: Проект на Условия за кандидатстване по мярка 1.7 от СВОМР на СНЦ МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, след нанесени корекции и направени промени от УО на ПРЧР.
 
- Проект на Условия за кандидатстване по мярка 1.7 от СВОМР - zip формат - zip формат
 
Дата 22.10.2020 г.
 
 

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg/259-1-10.html

 
 
 

Печат