Написано от Админ на .

 

Обява - удължаване срока за прием на проектни предложения по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа pdf

 

 

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg/253-2020-09-21-16-10-27.html

 

 

Печат