Написано от Админ на .

 

  Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 „Социално - трудова и здравна интеграция“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица: Проект на Условия за кандидатстване по мярка 2.1 от СВОМР на СНЦ МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа.
 
- Проект на Условия за кандидатстване по мярка 2.1 от СВОМР - zip формат
 
Дата 09.09.2020 г.
 

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg/250-2020-09-09-14-01-21.html

 

 

 

Печат