Написано от Админ на .

mig zaglavna logo1

 

О Б Я В А

                                                

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа

 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.362 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

 

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основна цел на мярката е: Модернизиране на преработващи предприятия с цел производство на качествени местни храни и  продукти, създаване на работни места и стимулиране на предприятията да подобрят ефективността и конкурентоспособността си; насърчаване на  пазарните взаимодействия между земеделските производители и преработвaтелите на земеделска продукция на територията на МИГ. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

„МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Печат