Написано от Админ на .

СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" удължава срока за кандидатстване по

отворени процедури за подбор на проектни предложения по мярка 4.2. и 7.5.

 

На свое заседание проведено на 01.04.2020 г., Колективният управителен орган на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ взе решение за удължаване срока за кандидатстване с проекти по отворени процедури, а именно:

Информация и кандидатстване - в ИСУН2020

Страницата на Информационният портал за управление и наблюдение на средствата от Европейският съюз: https://eumis2020.government.bg

Страницата на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“:  www.mig.glavinitsa-sitovo.org

 

Печат