• Начало
  • НОВИНИ
  • СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" удължава срока за кандидатстване по отворени процедури за подбор на проектни предложения по мярка 4.2. и 7.5.

СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" удължава срока за кандидатстване по

отворени процедури за подбор на проектни предложения по мярка 4.2. и 7.5.

 

На свое заседание проведено на 01.04.2020 г., Колективният управителен орган на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ взе решение за удължаване срока за кандидатстване с проекти по отворени процедури, а именно:

  • Процедура чрез подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.362 по мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Главиница –Ситово Крайдунавска Добруджа”, приема се удължава до 29.05.2020 г.
  • Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.363 по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитиена на "СНЦ МИГ Главиница –Ситово Крайдунавска Добруджа”, приема се удължава до 29.05.2020г.

Информация и кандидатстване - в ИСУН2020

Страницата на Информационният портал за управление и наблюдение на средствата от Европейският съюз: https://eumis2020.government.bg

Страницата на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“:  www.mig.glavinitsa-sitovo.org

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.