• Начало
  • НОВИНИ
  • Удължен е първият краен срок за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.008 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - „Уча се, за да сполуча

 

Удължен е първият краен срок за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.008  МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  - „Уча се, за да сполуча“

Със Заповед на Заместващ Председателя на УС на МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добружда е удължен първият краен срок за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.008  МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  - „Уча се, за да сполуча“.

Процедурата е за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 07.02.2020 г., 17.30 часа.

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на МИГ - www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/, както и в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

 

  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 3.9.

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт