Написано от Админ на .

 

НАРЕДБА № 27 за стопанисване и управление на недвижими имоти –земеделски земи от общинския поземлен фонд.

00 download

 

Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната власт и е приета с Решение № 329 по Протокол № 37 от 13.10.2014 г.
от заседание на Общински съвет Главиница и отменя Наредба № 19 за отдаване под наем или
аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд. управление, стопанисване и ползване на
земи от общинския поземлен фонд и земи и гори от общинския горски фонд, приета с Решение №
315 по Протокол № 37 от 19.10.2010 г. от Общински съвет Главиница.

 

Печат