Написано от Админ на .

  

Ново! Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница

Измененията и допълненията в настоящата Наредба са приети с решение №30 от протокол №4/29.01.2020 год. и влизат в сила от датата на приемането им.

...................................................................................................................................................................................................

Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница

Измененията и допълненията в настоящата Наредба са приети с решение №41 от протокол №7/ 08.01.2016 год. и влизат в сила от датата на приемането им.

 ...................................................................................................................................................................................................

Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница

Измененията в настоящата Наредба са приети с решение №329 от протокол №37/13.10.2014 год. и влизат в сила от датата на приемането им.

....................................................................................................................................................................................................

Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница

Измененията и допълненията в настоящата Наредба са приети с решение №359 от протокол №43/ 31.03.2011 год. и влизат в сила от датата на приемането им.

....................................................................................................................................................................................................

Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница

Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост /изм. и допълнен – ДВ, брой 54 от 2008 г./ с решение № 116 на Общински съвет гр. Главиница от 30.10.2008 година и влиза в сила от деня на приемането й.

Печат