Написано от Админ на .

 

   О Б Я В А

 

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение № 454 по протокол № 56/28.03.2019 г. на Общински съвет Главиница се открива продедура  за провеждане на публичен търг с явно наддаване за :

                      

1.2 Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10 дка на търг: / на земеделски стопани отглеждащи пасищни животни и имат  регистриран животновъден обект на територията на община Главиница /

....................................... pdf  00 download

 

 

Печат