Общинска собственост

HEADER GLAVINITSA

 

О Б Я В А

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти, както следва:

 


по
ред

Имот

Землище

Местност

Начин на

трайно

ползване

Катег.

Площ

(кв.м)

Акт №,

дата

Първоначална

тръжна цена

(лв.)

1

026008

Богданци

Старите лозя

нива

IV

5333

2959/30.11.2011г.

6645,20

2

090158

Дичево

НМИР

нива

V

893

2618/06.06.2011г.

562,30

3

090039

Бащино

НМИР

нива

VI

1494

2649/13.06.2011г.

921,80

 

           Търгът ще се проведе на  20.07.2017г. от 14:00ч. в заседателната зала на община Главиница  – ІV етаж.

           Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.

           Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася  по сметка на община Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка „Централна Кооперативна Банка” АД  гр.Силистра или в касата на общината до 16:00ч. на  19.07.2017г.

            Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги  на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвръщаема сума в размер на 10,00лв., платими в брой в касата на общината до 16:00ч. на   19.07.2017г.

            Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.

            Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16:00ч.  на   19.07.2017г.

            При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 27.07.2017г.   на същото място и при същите условия.

             

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт