Общинска собственост

HEADER GLAVINITSA

 

         ОБЯВА                                                      

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52 и чл.53 от Наредба №3  на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение № 238 с протокол №27/ /28.04.2017 г. на ОбС Главиница

                                                              Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура на търг с тайно наддаване за отдаване под наем /аренда/ за срок до 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора за наем /аренда/, за временно и възмездно ползване/плодоползване, на поземлени имоти в горски територии – общинска  собственост, както следва:

1.1.част от имот №000075 в землището на с.Богданци с ЕКАТТЕ 046701, община Главиница,  попадащ в отдел 46 , подотдел „р“ – трайни насаждения от орехи с площ 92 дка, предмет на АЧОС №1345/2004 г. с обща площ 368,182 дка и начин на трайно ползване „Горско стопанска територия“, местност „Край гората“ / позиция 1/;

1.2.част от имот № 000076 в землището на с.Богданци с ЕКАТТЕ 046701, Община Главиница попадащ в отдел 46 , подотдел „n“ – трайни насаждения от лешници с площ 15 дка, предмет на АЧОС № 1344/2004 г. с обща площ 281,379 дка и начина на трайно ползване „ Друго трайно насаждение“ , местност „Край гората“ /позиция 2/.

 1. Началните тръжни цени са както следва:

 2.1. за позиция 1 - 2 746,40 лв. без включен данък добавена стойност годишна наемна цена;

 2.2. за позиция 2 - - 492,40 лв. без включен данък добавена стойност годишна наемна цена.

Търгът се провежда поотделно за всяка една от позициите. Кандидатите представят своите оферти за начална наемна цена за съответната позиция. Ограниченията при ползване на имотите, които трябва да спазва наемателя, са посочени в тръжните условия и проекта на договора.

 1. Определям депозит за участие в търга в размер на 100% от общата начална тръжна наемна цена за съответната позиция, съгласно т. 2, вносим само по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG96CECB9790334783560, BIC CECB BGSS Централна кооперативна банка, клон  гр. Главиница, в срок до 16,30 часа, на последния работен ден предхождащ датата за провеждането на търга, включително.

Условията и редът за връщане или задържане на депозита са описани в тръжните условия. 

 1. Определям цена за закупуване на тръжна документация в размер на 200,00 лева (двеста лева и нула стотинки), без ДДС. Цената не се възстановява и следва да се внесе само по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG BG12CECB97908447835600, BIC:CECBBGSS, Код вид плащане: 447000, Централна кооперативна банка, клон  гр. Главиница,.
 2. Закупуването и получаването на документацията се извършва всеки работен ден от 09,00 часа до 16,30 часа на последния работен ден предхождащ датата на провеждането на търга, включително, след представяне на документ за закупуването ѝ.
 3. Оглед на имотите може да се извършва, всеки работен ден от 09,00 часа до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ провеждането на търга, включително, след представяне от кандидата на платежен документ за закупена документация за участие,  в присъствието на представител на Община Главиница и предварителна заявка. Разходите за извършване на огледа са за сметка на кандидата.
 4. Търгът да се проведе в административната сграда на Община Главиница, от 10,00 часа, в третия работен ден, след изтичане на 30 (тридесет) дневния срок, считано от датата на публикуване на обявлението за провеждането на търга по реда на глава VII от Наредба №3  на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница.
 5.  Заявление и документи за участие в търга се депозират в деловодството на Община Главиница, всеки работен ден от 09,00 часа до 16,30 часа на последния работен ден, предхождащ провеждането на търга, включително, като същите се подават лично, чрез пълномощник, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
 6.  Условията и редът за провеждане на търга се съдържат в тръжната документация.

Кмет на Община Главиница:   (  п )

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт