Написано от Админ на .

 

HEADER GLAVINITSA

 

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот: с площ от 10 (десет) кв.м. намиращо се на надстройка на сградата, на адрес: гр. Главиница, ул.”Витоша” № 44, УПИ V, кв. 33, за разполагане на радио и телекомуникационни съоръжения и оборудване на мобилен оператор.

Търгът ще се проведе на 19.04.2017г. от 14:00часа в заседателната зала на общината- ІVетаж.

Срок на наемното отношение – 10 години.

Първоначална месечна наемна цена в размер на 736.00лв. или 80% от Две минимални работни заплати за страната (Решение № 22 от Протокол №4/27.12.2011г. на Общински съвет гр. Главиница);

Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.

Депозит за участие в търга в размер на 73,60лв. се внася по сметка на Община Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при Централна Кооперативна Банка АД - клон Силистра до 16:00часа на 18.04.2017г.

Цената на комплект тръжна документация – 10,00лв. се закупува от Център за информация и услуги срещу представяне на документа за платена цена.

Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация.

         Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16:00ч. на 18.04.2017г.

       Повторен търг при неявяване на кандидати, да се проведе на 26.04.2017г. на същото място и при същите условия.

 

Печат