Написано от Админ на .

 

ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на следния имот - частна общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, начална тръжна цена и депозит за участие, както следва..pdf

 

 

Печат