Написано от Админ на .

 

О Б Я В А


  Община Главиница съобщава на всички заинтересовани лица, че в срок до 30 септември 2022 г. приема заявления за сключване на договори за наем на земеделски земи - частна общинска собственост без търг или конкурс:
   1. за срок от 1 (една) стопанска година на маломерни имоти (до 10 дка);
   2. за срок до 10 (десет) стопански години на имоти, които не са използвани две или повече стопански години, или са заети с трайни насаждения;
  Списъците на имотите за отдаване под наем са публикувани на сайта на община Главиница и са поставени на таблото в сградата на общинската администрация и всички кметства.
  Подаването на заявления по образец се извършва всеки работен ден в Информационният център на Община Главиница.
  Справки на тел.086-36-21-28.

 

arrow1 Обява, заявление, списъци - ZIP формат

 

 

Печат