Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост с начални тръжни цени и депозити за участие, както следва...

 

О Б Я В А

 

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост с начални тръжни цени и депозити за участие, както следва:

  1. Урегулиран поземлен имот III (трети) в кв. 2 (втори) по плана за регулация на с. Ножарево, с площ 1 596 (хиляда петстотин деветдесет и шест) кв. м, заедно с построените в него сгради, 1.Двуетажна масивна сграда „Сватбен салон“ със ЗП от 230 (двеста и тридесет) кв. м., 2.Едноетажна масивна сграда „Пристройка“ със ЗП от 20 (двадесет) кв. м., 3.Метален навес, представляващ гаражни клетки със ЗП от 96 (деветдесет и шест) кв.м., с начална тръжна цена без ДДС в размер на 21 200, 00 лв. (двадесет и една хиляди и двеста лева) и депозит за участие в размер на 2 120, 00 лв. (две хиляди сто и двадесет лева);

Публичният търг ще се проведе на 17.12.2021 г. (петък) в 11,00 ч. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44.

Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационният център на Община Главиница в срок до16,00 часа на 16.12.2021 г., след представяне на документ за платена цена в размер на 10 лв. без ДДС. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.

Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Информационният център на Община Главиница, в срок до16,00 часа на 16.12.2021 г.

Повторен търг при необходимост да се проведе на 27.12.2021 г. /понеделник/ от 11,00 часа на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 23.12.2021 г.

Справки на тел.086-36-21-28.

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт