Написано от Админ на .

 

О Б Я В А

 

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следния имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор № 04670.8.307 по кадастралната карта на землището на с. Богданци. arrow1pdf

 

 

Печат