Написано от Общ. съвет на .

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2019 год.

 

Приета с Решение №427 от Протокол №53/22.01.2019 год. на Общински съвет - Главиница

Печат