Написано от Общ. съвет на .

 

Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2016 година.

 Програмата е приета с Решение №49 по Протокол №8/08.02.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

 

Печат