Написано от Общ. съвет на .

 

Общинска програма за  закрила на детето за 2020 год.,

Приета с Решение №68 от Протокол №9/29.04.2020 год. на Общински съвет - Главиница 

Печат